ส่วนแบ่งทางการตลาดของถุงยางอนามัยรายใหญ่ในไทยปี 2558

ทีมข่าว TCIJ : 12 ก.พ. 2560 | อ่านแล้ว 5500 ครั้ง


จากข้อมูลของ Nielsen [อ้างใน 'ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นสามัญเดิมต่อประชาชน' บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)] ระบุว่าส่วนแบ่งการตลาดถุงอนามัยในประเทศไทย ประกอบไปด้วย 4 เครื่องหมายการค้าหลัก ได้แก่ durex, Onetouch, Okamoto และ PLAYBOY ซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 93.9 ของมูลค่าการจำหน่ายถุงยางอนามัยทั้งหมดในประเทศไทย (ระหว่างเดือนกันยายน ปี 2557 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2558)

ในช่วงเดือนกันยายนปี 2557 ถึงเดือนสิงหาคมปี 2558 ถุงยางอนามัยภายใต้เครื่องหมายการค้า durex ครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดเท่ากับร้อยละ 57.8 ของมูลค่าการจำหน่ายถุงยำงอนามัยในประเทศไทย ในขณะที่ถุงยางอนามัยของบริษัทฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Onetouch มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับสอง คิดเป็นร้อยละ 20.6 ของมูลค่าการจำหน่ายถุงยางอนามัยในประเทศไทย โดยมีถุงยางอนามัย ภายใต้เครื่องหมายการค้า Okamoto ครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับสาม คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของมูลค่าการจำหน่ายถุงยางอนามัยในประเทศไทย และถุงยางอนามัยภายใต้เครื่องหมายการค้า PLAYBOY ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้รับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับสี่ คิดเป็นร้อยละ 6.1 ของมูลค่าการจำหน่ายถุงยางอนามัยในประเทศไทย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: