เดือน ก.ย. 2560 นายจ้างต้องการสายอาชีพ 32,000 อัตรา ได้บรรจุแล้วกว่า 30,000 คน

กองบรรณาธิการ TCIJ 12 พ.ย. 2560 | อ่านแล้ว 1105 ครั้ง

เดือน ก.ย. 2560 นายจ้างต้องการสายอาชีพ 32,000 อัตรา ได้บรรจุแล้วกว่า 30,000 คน

ก.แรงงาน เผยตลาดต้องการแรงงานที่จบ ปวช.ปวส. และอนุปริญญามากที่สุด แนะเด็กไทยเลือกเรียนสายอาชีพ ป้องกันตกงาน เฉพาะเดือน ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา ตลาดต้องการแรงงานกว่า 32,000 อัตรา ได้บรรจุแล้วกว่า 30,000 คน ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

9 พ.ย. 2560 สำนักข่าวไทย รายงานว่านายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ในเดือน ก.ย.ที่ผ่านมากรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งความต้องการแรงงานจากนายจ้าง/สถานประกอบการว่าต้องการแรงงานเป็นจำนวน 32,128 อัตรา ซึ่งต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 จำนวน 2,038 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 6.77 โดยพบว่าอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด คืออุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 12,245 อัตรา รองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ จำนวน 8,338 อัตรา กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน จำนวน 2,109 อัตรา ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จำนวน 1,892 อัตรา และการก่อสร้าง จำนวน 1,188 อัตรา

นายอนุรักษ์ กล่าวต่อไปว่า นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งว่าต้องการแรงงานที่จบการศึกษาในระดับปวช.-ปวส./อนุปริญญามากที่สุดถึงร้อยละ 34.13 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 31.88 ระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า ร้อยละ 22.39 ปริญญาตรีและสูงกว่าเพียงร้อยละ 11.60

นายอนุรักษ์ กล่าวด้วยว่าจากความต้องการแรงงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเรียนในสายอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อรองรับต่อภาคอุตสาหกรรม จึงขอให้นักเรียน นักศึกษา ปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองต่อการเลือกศึกษาโดยหันมาเลือกเรียนในสายอาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ เพื่อจะได้ไม่ตกงาน และสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเอง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: