พลังงานทางเลือกสะดุดอีก เลื่อนรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชนไม่มีกำหนด

กองบรรณาธิการ TCIJ 11 ก.พ. 2560 | อ่านแล้ว 1669 ครั้ง

พลังงานทางเลือกสะดุดอีก เลื่อนรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชนไม่มีกำหนด

กกพ. เลื่อนกำหนดการซักซ้อมความเข้าใจการยื่นคำร้อง โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จากเดิมวันที่ 15 ก.พ. นี้ เหตุรอการพิจารณาร่างกฎหมายลูกเกี่ยวกับแนวทางการร่วมทุน ตาม พรบ. รักษาความสะอาด ทำให้ต้องเลื่อนกรอบเวลาการยื่นคำร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้า จากเดิมวันที่ 1-2 มี.ค. นี้ ออกไปไม่มีกำหนด แต่ยืนยันไม่ล้มโครงการรับซื้อ โดยคาดว่าอีก 1-2 สัปดาห์จะทราบแน่ชัดว่าจะเปิดรับข้อเสนอขายไฟฟ้าจากขยะชุมชนได้เมื่อใด ที่มาภาพประกอบ: wikimedia.org

เว็บไซต์ energynewscenter.com รายงานเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมาว่า นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า จากการประชุม คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อพิจารณากรอบเวลาการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน ซึ่งมีกำหนดซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า วันที่ 15 ก.พ. 2560 โดยมีมติเห็นสมควรให้เลื่อนกำหนดการดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อรอผลการพิจารณาการประกาศแนวทางการดำเนินการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกับราชการส่วนท้องถิ่น

ตามที่ได้มีประกาศ กกพ. เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 (ประกาศฯ) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ซึ่งกำหนดจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า ในวันที่ 15 ก.พ. 2560 ที่จะถึงนั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2560 ที่ผ่านมา ได้เพิ่มเติมความในหมวด 3/1 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยมาตรา 34/1 กำหนดให้การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด การมอบให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกับราชการส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อมิให้กระทบต่อคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนของผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจัดหาไฟฟ้าจากขยะชุมชน มีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล กกพ. จึงมีมติให้เลื่อนกำหนดการซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าในวันที่ 15 ก.พ.นี้ ออกไปก่อน โดยสำนักงาน กกพ. จะประกาศกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้งทาง เว็บไซด์สำนักงาน กกพ. (www.erc.or.th)

อย่างไรก็ตาม กกพ. อยู่ระหว่างหารืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงมหาดไทย โดยขอความชัดเจน ในเรื่องการออกกฎหมายลูก การตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ที่ดูแล ตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ในโครงการนี้ ซึ่งยังไม่ทราบว่า กฎหมายลูกจะเสร็จทันกรอบเวลาเดิม ที่จะเปิดให้ยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าในวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2560 หรือไม่ อย่างไรก็ตาม คาดว่าใน 1-2 สัปดาห์ จะมีความชัดเจนขึ้น และ กกพ. จะได้ประกาศให้ทราบแน่ชัดต่อไป ว่าจะเลื่อนกรอบเวลาให้ยื่นคำร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้าขยะชุมชนจากเดิมไปเป็นเมื่อใด

ทั้งนี้ เดิม กกพ. มีเป้าหมายการรับไฟฟ้าขยะชุมชน ซื้อประมาณ 80 เมกะวัตต์ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

"กกพ. ยังยืนยันว่าไม่ล้มโครงการรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชน แต่คงต้องเลื่อนช่วงเวลารับซื้อให้เหมาะสม และปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ให้รอบคอบ" นายวีระพลกล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: