แจงคุณสมบัติ 5 ข้อ ลงทะเบียนคนจนรอบใหม่

กองบรรณาธิการ TCIJ 9 มี.ค. 2560 | อ่านแล้ว 46985 ครั้ง

แจงคุณสมบัติ 5 ข้อ ลงทะเบียนคนจนรอบใหม่

ก.คลัง ย้ำเปิดลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ 3 เม.ย.-15 พ.ค. แจงยิบคุณสมบัติ 5 ข้อ 1.ต้องมีสัญชาติไทย 2.อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 3.ว่างงาน หรือมีรายได้ในปี 2559 ไม่เกิน 100,000 บาท 4.ไม่มีสินทรัพย์ทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าวจะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 5.ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ กรณีที่มีบ้านพร้อมที่ดินที่อยู่อาศัยอย่างเดียว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องไม่เกิน 35 ตารางวา กรณีใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร หรือหากเป็นที่ดินที่ไม่ทำการเกษตรต้องมีไม่เกิน 1 ไร่

ไทยรัฐออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่าเมื่อวันที่ 1 มี.ค. นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ครม.ได้มีมติรับทราบรายงานผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2559 และโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 โดยในปี 2559 มีจำนวนลงทะเบียนทั้งสิ้น 8,375,383 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินโอนทั้งหมด 7,715,359 คน

ส่วนผู้ที่ไม่มีสิทธิ์จำนวน 660,024 คน เนื่องจากมีการเสียชีวิต, ชื่อนามสกุลผิดไปจากบัตรประชาชน, คนมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี รวมทั้งไม่เป็นเกษตรกรที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ หลังจากสิ้นสุดมาตรการแล้ว ปรากฏว่า มีผู้มารับเงินโอนทั้งสิ้น 7,525,363 คน และไม่ได้มารับเงินทั้งสิ้น 189,996 คน เนื่องจากไม่มีเงินฝากกับทางธนาคาร บางส่วนไม่มาติดต่อธนาคาร หรือบัญชีถูกอายัด ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสวัสดิการในปี 2559 ทั้ง 2 มาตรการที่มีจำนวน 7,525,363 คน คิดเป็น 97.5% ของจำนวนผู้ทีสิทธิ์ทั้งหมดหรือคิดเป็นงบประมาณ 17,469 ล้านบาท

สำหรับปี 2560 จะเปิดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.-15 พ.ค. โดยต้องมีคุณสมบัติ 5 ข้อ คือ 1.ต้องมีสัญชาติไทย 2.อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (ต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2542) 3.ว่างงาน หรือมีรายได้ในปี 2559 ไม่เกิน 100,000 บาท 4.ไม่มีสินทรัพย์ทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าวจะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และ 5.ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ กรณีที่มีบ้านพร้อมที่ดินที่อยู่อาศัยอย่างเดียว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องไม่เกิน 35 ตารางวา กรณีใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร หรือหากเป็นที่ดินที่ไม่ทำการเกษตรต้องมีไม่เกิน 1 ไร่

นอกจากนี้ ได้เพิ่มจุดรับลงทะเบียนไปยังสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดและในกรุงเทพฯ จะสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต จากเดิมที่มีจุดรับลงทะเบียนเฉพาะในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย โดยหลังจากปิดรับลงทะเบียนวันสุดท้ายไปประมาณ 1 เดือน จะมีการเผยแพร่ชื่อผู้มีสิทธิ์รับสวัสดิการผ่านทาง 2 ช่องทาง คือ www.epayment.go.th และที่ทำงานกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ หลังจากคัดกรองผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว กระทรวงการคลังจะดำเนินการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้มีสิทธิ์ เพื่อสามารถนำไปใช้รับสวัสดิการตามที่ภาครัฐกำหนด เช่น ส่วนลดค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่ารถโดยสารประจำทางทั้งรถเมล์และรถไฟ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ