จับตา ก.พาณิชย์ แก้ไขกฎหมาย 5 ฉบับ ระบุสร้างระบบนิเวศทางการค้าใหม่

กองบรรณาธิการ TCIJ 9 ม.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1593 ครั้ง

จับตา ก.พาณิชย์ แก้ไขกฎหมาย 5 ฉบับ ระบุสร้างระบบนิเวศทางการค้าใหม่

กระทรวงพาณิชย์เผยกฎหมายธุรกิจ 5 ฉบับ อยู่ในขั้นตอนระหว่างการนำเสนอและพิจารณาแก้ไข โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ การดำเนินงานระยะสั้น เป็นการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาภายใต้กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ ให้ครอบคลุมธุรกิจบริการ ตามความต้องการของเอสเอ็มอี และกลุ่มสตาร์ทอัพ ให้เข้าสู่ระบบและได้รับการส่งเสริมต่อไป การดำเนินงานระยะยาว เป็นการยกร่างกฎหมายใหม่และปรับปรุงพระราชบัญญัติ จำนวน 4 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว พ.ศ. … โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ โดยแก้ไขจำนวนผู้เริ่มก่อการจาก 3 คน เป็น 2 คน ให้ผู้ประสงค์ยื่นจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท สามารถจดทะเบียนข้ามเขตได้ และแก้ให้การประชุมกรรมการสามารถใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ที่มาภาพประกอบ: stevepb (CC0)

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่า นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายปรับบทบาท และทิศทางการทำงานให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ในปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทบทวนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บางฉบับที่มีความเข้มงวดและขาดความยืดหยุ่นในการเริ่มต้นธุรกิจให้มีความทันสมัย ลดขั้นตอนต่างๆ ลง และมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และปรับบทบาทจากการเป็นผู้กำกับดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจตั้งใหม่ เชื่อว่า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานแก่เอสเอ็มอี รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพ ให้สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้

สำหรับกฎหมายธุรกิจ 5 ฉบับ อยู่ในขั้นตอนระหว่างการนำเสนอและพิจารณาแก้ไข โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ การดำเนินงานระยะสั้น เป็นการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาภายใต้กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ ให้ครอบคลุมธุรกิจบริการ ตามความต้องการของเอสเอ็มอี และกลุ่มสตาร์ทอัพ ให้เข้าสู่ระบบและได้รับการส่งเสริมต่อไป การดำเนินงานระยะยาว เป็นการยกร่างกฎหมายใหม่และปรับปรุงพระราชบัญญัติ จำนวน 4 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว พ.ศ. … โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ โดยแก้ไขจำนวนผู้เริ่มก่อการจาก 3 คน เป็น 2 คน ให้ผู้ประสงค์ยื่นจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท สามารถจดทะเบียนข้ามเขตได้ และแก้ให้การประชุมกรรมการสามารถใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

การปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เสนอแก้ไขโดยคณะทำงานสตาร์ทอัพ และรองรับ e-Registration ในเรื่อง การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ การแก้ไขหุ้นบุริมสิทธิ การยกเลิกการจัดทำใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ซึ่งได้รับฟังความคิดเห็นไปเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 4) การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ ให้มีความทันสมัย โดยเพิ่มธุรกิจบริการให้มากขึ้น ลดขั้นตอนการกำหนดประเภทธุรกิจเพื่อให้เอสเอ็มอี และกลุ่มสตาร์ทอัพที่ไม่ต้องการเป็นนิติบุคลแต่ต้องการเพียงหลักฐานว่าได้มีการจดทะเบียนกับภาครัฐ

นอกจากการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายแล้ว ยังมีโครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยหอการค้า และกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า ให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเพิ่มบทบาทการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ธุรกิจตั้งใหม่ เพื่อส่งเสริม SMEs และสตาร์ทอัพ อีกช่องทางหนึ่งด้วย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ