สิทธิประโยชน์ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ทีมข่าว TCIJ : 8 ม.ค. 2560 | อ่านแล้ว 4594 ครั้ง


ข้อมูลจากคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสู่อินโดจีน ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ระบุว่าสำหรับนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรมากกว่าการประกอบธุรกิจ หรือการลงทุนในพื้นที่ทั่วไปแล้ว ยังจะได้รับประโยชน์จากการใช้แรงงานต่างด้าวที่จะสามารถเข้ามาทำงานในโครงการได้ โดยจากการศึกษาพบว่ามีหน่วยงานต่าง ๆ รวม 6 หน่วยงาน

1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ให้สิทธิประโยชน์ตามประกาศที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2557

นอกจากนี้ เพื่อความชัดเจนในการตัดสินใจของนักลงทุน BOI ได้ออก ประกาศ กกท. ที่ 5/2558 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 12 กลุ่มกิจการเป้าหมายและ ประกาศ กกท. ที่ 20/2558 เพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอีก 10 ประเภทกิจการ ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 2558 และต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2560 โดยกำหนดประเภทกิจการเป้าหมายที่ให้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 12 กลุ่มอุตสาหกรรม 61 กิจการ

2. กรมศุลกากร ให้สิทธิประโยชน์ คือ การลดวงเงินทุนจดทะเบียนผู้ขอจัดตั้งคลังทัณฑ์บนทั่วไปจากเดิม 10 ล้านบาท เหลือ 5 ล้านบาท และให้ผู้จัดตั้งคลังทัณฑ์บนและผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร ซึ่งเดิมให้ยื่นคำขอจัดตั้งที่สำนักสิทธิประโยชน์ แก้ไขเป็นให้ยื่นที่สำนักสิทธิประโยชน์ หรือด่านศุลกากรที่กำกับดูแลพื้นที่

3. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มี ประกาศ กกท. 8/2558 เพื่อช่วยเหลือ SMEs เช่น เงินลงทุนของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท อนุญาตให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท

4. กรมสรรพากร มาตรการลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI โดยให้ลดหย่อนภาษีจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี โดยยื่นขอใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560

5. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ให้บริการสินเชื่อโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ และได้รับวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นเพิ่มเติม มีเวลาปลอดชำระคืนเงินต้น 2 ปี ผ่อนกู้สูงสุด 15 ปี ได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยขอยื่นใช้สิทธิจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560

6. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรม ดังนี้ 1. สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร เช่น ยกเว้นอากรขาเข้า ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ยกเว้นภาษีสรรพสามิต ยกเว้นอากรขาออก 2. สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร เช่น อนุญาตให้คนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ เข้ามาทำงานในนิคมอุตสาหกรรม และอนุญาตให้ครอบครัวและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะอยู่ในราชอาณาจักรและส่งออกเงินตราต่างประเทศ

ที่มาภาพประกอบหน้าแรก: Clker-Free-Vector-Images (CC0 Public Domain)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: