สมอ. ชี้แจงเรื่องกำหนดมาตรฐานปลั๊กพ่วงเป็นมาตรฐานบังคับ

กองบรรณาธิการ TCIJ 7 มี.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1681 ครั้ง

สมอ. ชี้แจงเรื่องกำหนดมาตรฐานปลั๊กพ่วงเป็นมาตรฐานบังคับ

สมอ.แจง 'มาตรฐานบังคับปลั๊กพ่วง มอก.2432-2555' ไม่เอื้อประโยชน์ใคร หลักเกณฑ์ผ่าน กว.79 ตามกฎหมาย พร้อมให้เวลาผู้ผลิต ผู้นำเข้าปรับตัว

ตามที่กล่าวอ้างว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซุ่มบังคับใช้ มอก.ปลั๊กพ่วง ฉบับใหม่ ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าการบังคับใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับ สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีจุดประสงค์คล้องกัน : ชุดสายพ่วง มาตรฐานเลขที่ มอก.2432-2555 จะทำให้มีการบังคับใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 5 ฉบับ ในคราวเดียวกัน เป็นการกำหนดมาตรฐานเกินความจำเป็น และเป็นการล็อกสเปกให้เป็นไปตามลักษณะปลั๊กพ่วงที่ต่างชาติรายหนึ่งผลิตจำหน่ายอยู่แล้ว ทำให้ต่างชาติรายนั้นสามารถหารายได้ขายสินค้าในตลาดได้รายเดียวและปิดกั้นโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ประชาชนต้องเดือดร้อนเพราะถูกบังคับให้ซื้อปลั๊กพ่วงราคาแพง นั้น

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ขอเรียนชี้แจงว่า ในการกำหนดมาตรฐาน สมอ. จะดำเนินการโดยคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในส่วนนักวิชาการ ผู้ใช้ และผู้ทำ ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล เพื่อร่วมพิจารณากำหนดมาตรฐานนั้นๆ เมื่อผ่านกระบวนการให้ความเห็นชอบแล้วจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีที่จะกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง และดำเนินตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานต่อไป

กรณีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง มาตรฐานเลขที่ มอก. 2432-2555 กำหนดโดยคณะกรรมการวิชาการ คณะที่ 79 มาตรฐานเต้าเสียบและเต้ารับไฟฟ้า ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ถึงความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญที่มาจากภาคส่วนนักวิชาการ ผู้ใช้ และผู้ทำ เพื่อให้การกำหนดมาตรฐานมีความโปร่งใสและเป็นกลาง อีกทั้งคณะกรรมการวิชาการได้พิจารณาร่างมาตรฐานโดยอ้างอิงมาตรฐาน IEC เป็นหลัก ข้อกำหนดและวิธีการทดสอบจึงเป็นไปตามหลักสากล ทำให้พิจารณาได้ว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดสายพ่วง มอก. 2432-2555 กำหนดขึ้นโดยไม่ได้เป็นไปตามลักษณะของปลั๊กพ่วงของประเทศใดเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ สมอ. ได้จัดทำประกาศรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ชุดสายพ่วงสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และได้กำหนดเวลาให้แสดงความคิดเห็นต่อ สมอ. ภายใน 30 วัน แต่เมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น สมอ. จึงดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

สมอ. ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์ชุดสายพ่วงมีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ เต้าเสียบและเต้ารับ กับ สายไฟฟ้า ข้อกำหนดของมาตรฐาน ฯ ชุดสายพ่วง มอก. 2432-2555 ได้กำหนดให้สายไฟฟ้าที่ใช้ต้องเป็นไปตาม มอก. 11-2553 ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับ ส่วนเต้าเสียบและเต้ารับ ต้องเป็นไปตาม มอก. 166-2547 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทางกฎหมายที่จะประกาศเป็นมาตรฐานบังคับ ส่วนสวิตช์ไฟฟ้า มอก. 2432-2555 กำหนดไว้เป็นทางเลือกจะมีหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้ามีสวิตซ์ต้องมีคุณภาพเป็นไปตาม มอก. 824-2551 อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ชุดสายพ่วงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประเมินแล้วมีความเสี่ยงสูงที่เป็นอันตรายและเป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้ ประกอบกับปัจจุบันมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง สมอ. พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายที่จะเกิดจากสายพ่วงที่ไม่มีคุณภาพ จึงเห็นควรประกาศเป็นมาตรฐานบังคับ และได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายครบถ้วนแล้ว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: