จับตา: งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำแนกตามรายการ ปีงบประมาณ 2555-2559

กองบรรณาธิการ TCIJ 3 ก.ย. 2560 | อ่านแล้ว 1492 ครั้ง


ข้อมูลจาก รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ระบุว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการบริการสาธารณสุขของหน่อยบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สำหรับประชากรผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 48.79 ล้านคน เป็นวงเงินทั้งสิ้น 123,009.04 ล้านบาท (ไม่รวมค่าแรงของหน่วยบริการภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำนวน 40,143.14 ล้านบาท) โดยงบกองทุนหลักประกันสุขภาพจำแนกตามรายการ ปีงบประมาณ 2555-2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: