ส่องบรรษัท: รู้จัก บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA) ในวันที่รัฐชู EEC

กองบรรณาธิการ TCIJ 1 ธ.ค. 2560 | อ่านแล้ว 3205 ครั้ง

ในขณะที่รัฐบาลเดินหน้าผลักดันโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) เต็มสูบ TCIJ ชวนมาทำความรู้จัก บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน ผู้ให้เช่าพื้นที่โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ของประเทศ มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เช่าพื้นที่ดำเนินกิจการมากกว่า 1,000 โรงงาน จาก 30  ประเทศ สร้างมูลค่าการผลิตโดยรวมกว่า 1 ล้านล้านบาท/ปี ส่วนในภาคตะวันออกมีที่ดิน ‘ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-ระยอง’ กว่า 14,137 ไร่  และบริษัทฯ มีมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์สูงถึง 27,208.50 ล้านบาท

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA เป็นบริษัทมหาชนที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น และจัดการด้านนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย เข้าซื้อขายครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2540 ข้อมูลจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่าบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่อาคารกรมดิษฐ์ 2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. รายนามคณะกรรมการประกอบด้วย นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ (ประธานกรรมการ) นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ (รองประธานกรรมการ) นายวิกรม กรมดิษฐ์ (กรรมการผู้จัดการและกรรมการ) นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ (กรรมการ) นายอนุชา สิหนาทกถากุล (ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) นายนพพันธป์ เมืองโคตร (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) และนายสมเจตน์ ทิณพงษ์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2560) 1. นายวิกรม กรมดิษฐ์ 191,345,900 หุ้น (17.93%) 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 72,540,295 หุ้น (6.80%) 3. UBS AG LONDON BRANCH 42,892,300 หุ้น (4.02%) 4. นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์ 33,940,670 หุ้น (3.18%) 5. นายภาวัส จึงทรัพย์ไพศาล 33,500,000 หุ้น (3.14%) 6. CHASE NOMINEES LIMITED 29,625,500 หุ้น (2.78%) 7. บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 25,000,000 หุ้น (2.34%) 8. นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล 23,500,000 หุ้น (2.20%) 9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 21,518,400 หุ้น (2.02%) และ 10. นายชวลิต ยอดมณี 18,200,000 หุ้น (1.71%)

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2560) 27,919.47 ล้านบาท และจากข้อมูลงบประมาณปี 2559 (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2559) มีรายได้รวม 5,057.99 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 1,198.27 ล้านบาท ส่วนในไตรมาส 3/2560 (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2560) มีรายได้รวม 3,942.32 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 1,093.40 ล้านบาท ณ วันที่ 24 พ.ย. 2560 บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 27,208.50 ล้านบาท

ข้อมูลจากนิตยสาร Forbes Thailand ฉบับ พ.ย. 2560 ระบุว่าปัจจุบัน บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน  มีที่ดินครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัดได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง รวมจำนวนที่ดินทั้งหมด 14,137 ไร่ แบ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 9,540 ไร่ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 4,597 ไร่ โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินกิจการมากกว่า 1,000 โรงงาน จาก 30  ประเทศ สร้างมูลค่าการผลิตโดยรวมทั้งหมดกว่า 1 ล้านล้านบาทต่อปี พร้อมทั้งการลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ อมตะซิตี้ เบียนหัว, อมตะซิตี้ ลองถั่น, และอมตะทาวน์ชิพ ลองถั่น (Amata Township Long Thanh) ในประเทศเวียดนาม การลงทุนต่างประเทศที่ลงทุนในนามบริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปลายปี 2558 สามารถสร้างรายได้รวมที่ 906.43 ล้านบาท ในปี 2559 พร้อมทั้งยอดขายรอโอน 23.1 เฮกตาร์ ที่น่าจะโอนและรับรู้รายได้ทั้งหมดในปี 2560 นี้

จำนวนพื้นที่ที่ทำสัญญาขายในระหว่างปี 255-2559 ของ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน  (คลิ๊กดูภาพขนาดใหญ่)

ใน รายงานประจำปี 2559 ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ระบุว่าบริษัทฯ เน้นการลงทุนในธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องสามารถแบ่งได้ 4 กลุ่มธุรกิจคือ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม, กลุ่มสาธารณูปโภค, กลุ่มธุรกิจให้บริการในนิคมอุตสาหกรรม และกลุ่มอื่น ๆ โดย กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม 5 บริษัท ได้แก่ 1. บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 83.67 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปนิคมอุตสาหกรรมชื่อ 'นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้' นิคมฯ ดังกล่าวจัดอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 3 บนเนื้อที่ประมาณ 14,770 ไร่ บนทางหลวง หมายเลข 331 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2. Amata City Bien Hoa JSC [เดิมชื่อ Amata (Vietnam) JSC] เป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมทุนกับรัฐบาลเวียดนาม บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมอยู่ร้อยละ 65.89 ดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินในรูปนิคมอุตสาหกรรมบนเนื้อที่ประมาณ 4,375 ไร่ ใช้ชื่อโครงการว่า 'Amata City (Bien Hoa)' ตั้งอยู่ใกล้สี่แยกทางหลวงสาย 1 และสาย 15 ต.ลองบินห์ เมืองเบียนหัว จ.ดองไน เวียดนาม 3. บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ร้อยละ 46.10 พัฒนานิคมฯ เพื่อขายที่ดินและให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปแก่นักลงทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่ โดยพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ในเขตส่งเสริมการลงทุน เขตที่ 3 มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 331 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 4. Amata City Long Thanh JSC บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมอยู่ร้อยละ 68.45 พัฒนาโครงการ Amata City Long Thanh พื้นที่ 410 เฮกตาร์ (2,562.5 ไร่) และ Amata Service City Long Thanh พื้นที่ 107 เฮกตาร์ (668.75 ไร่) โดยการเช่าที่ดินจาก จ.ดองไน เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก แล้วให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าแก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และ 5. Amata Township Long Thanh JSC บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมอยู่ร้อยละ 73.21 พัฒนาโครงการ Amata Township Long Thanh บนพื้นที่ 753 เฮกตาร์ (4,706.25 ไร่) โดยการเช่าที่ดินจากจังหวัดดองไน เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าแก่ผู้ประกอบการโครงการที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม

ส่วนบริษัทลูกในกลุ่มสาธารณูปโภค, กลุ่มธุรกิจให้บริการในนิคมอุตสาหกรรม และกลุ่มอื่น ๆ ดูได้ตามแผนผังด้านล่าง

บริษัทฯ ในเครือของ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน  (คลิ๊กดูภาพขนาดใหญ่)

EEC ช่วยให้ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน เติบโตเพิ่ม

ทั้งนี้บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คาดการณ์แนวโน้มว่า บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน จะเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) เนื่องจากมีที่ดินในเขตชลบุรีและระยองรวมกันถึง 11,000 ไร่ ทั้งยังมีแรงจูงใจจากโครงการ EEC เช่น การยกเว้นภาษีนิติบุคคลสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นเวลาไม่เกิน 15 ปี และกำหนด เพดานภาษีบุคคลธรรมดาจากต่างประเทศที่เข้ามาทำงานในไทยที่ 17% ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนการเติบโตในช่วง 2-3 ปี ข้างหน้า นอกจากนั้นคาดว่ายอดขายที่ดินของบริษัทฯ จะฟื้นตัวขึ้นเมื่อเริ่มมีการพัฒนาตามโครงการ EEC ทำให้กำไรเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.8 พันล้านบาท จากการโอนที่ดิน 570 ไร่ การขายที่ดิน 650 ไร่ ในประเทศเวียดนาม  [อ้างอิงจาก นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับ พ.ย. 2560]

โดยเมื่อช่วงกลางเดือน พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ moneychannel.co.th รายงานว่า หุ้น บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA) ทำจุดสูงสุดรอบกว่า 4 ปี รับอานิสงส์ความคืบหน้ารัฐบาลดีลนักธุรกิจญี่ปุ่นมาลงทุนในพื้นที่ EEC ทั้งนี้คาดว่ามาจากความคืบหน้าเรื่อง EEC ที่ในช่วงนั้นนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ต้อนรับนายเอเค ซูซูกิ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น เตรียมดึงนักธุรกิจ SME จากญี่ปุ่นเข้าลงทุนในโครงการ EEC พร้อมกับสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจให้มีพลวัตมากขึ้น ด้านนักวิเคราะห์ระบุว่าผลประกอบการไตรมาส 3/2560 ของ AMATA ที่โดดเด่น โดยมีกำไรสุทธิ 586 ล้านบาท เติบโตขึ้น 220.5% Y/Y สูงกว่าที่คาด 21.2% ได้พิสูจน์ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ อีกทั้งกำลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของอุปสงค์ต่อการโอนที่ดิน ซึ่งมองปัจจัยทั้งสองน่าจะส่งผลเชิงบวกต่อราคาหุ้น  นอกจากนี้ AMATA จะมีรายได้จากการขายที่ดินกระโดดขึ้นเป็น 896 ล้านบาท ในไตรมาส 3

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ