พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่ คาดปี 2579 กรณีสูงสุด 50,972 เมกะวัตต์​-ต่ำสุด 45,808 เมกะวัตต์

กองบรรณาธิการ TCIJ 1 ธ.ค. 2560 | อ่านแล้ว 3060 ครั้ง

พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่ คาดปี 2579 กรณีสูงสุด 50,972 เมกะวัตต์​-ต่ำสุด 45,808 เมกะวัตต์

สนพ. เปิดรับฟังความเห็นการจัดทำพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ (Load Forecast) เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ คาดการณ์ใช้ไฟฟ้าปี 2561-2579 กรณีสูงสุดในปี 2579 จะอยู่ที่ 50,972 เมกะวัตต์​ และต่ำสุดอยู่ที่ 45,808 เมกะวัตต์ ​โดยปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าทั้งตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ที่ใช้เฉลี่ยลดลง จาก 3.9% เหลือ 3.78% การส่งเสริมโครงการต่าง ๆ เช่น รถ EV โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC โครงการรถไฟความเร็วสูง และการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้เอง ฯลฯ คาดแผน PDP ฉบับใหม่จะเริ่มใช้จริงกลางปี 2561 ที่มาภาพประกอบ: awstruepower.com

Energy News Center รายงานเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้เปิดรับฟังความเห็นการจัดทำ “พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ" หรือ Load Forecast ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปจัดทำ “แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศ" (Power Development Plan : PDP) โดยเวทีรับฟังความเห็นประชาชนในครั้งนี้จัดขึ้นที่ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เปิดเผยว่า สนพ. ได้เปิดรับฟังความเห็นการจัดทำการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการวางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ เพราะค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในอนาคตที่มีความแม่นยำจะช่วยให้การวางแผน และการลงทุนด้านการจัดหาไฟฟ้าของประเทศเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า เช่น ปัจจัยด้านนโยบายรัฐ อาทิ นโยบาย Energy 4.0 ที่ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) รวมถึงปัจจัยด้านผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น พฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งปัจจุบันมีต้นทุนที่ลดลงอย่างมาก เป็นต้น

“การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดตามแผน PDPฉบับใหม่จะลดลงจากแผนเดิม มาจากตัวเลข GDP ที่ลดลงเฉลี่ย 20 ปี เติบโตที่ 3.78% ต่อปี จากแผนเดิม 3.9% ต่อปี นอกจากนี้พบว่ามีการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองมากขึ้น รวมทั้งอัตราการเติบโตของประชากรลดลง ซึ่ง สนพ.จะนำข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ไปปรับปรุงแผน PDP ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2561” นายทวารัฐ กล่าว

แหล่งข่าวสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่าตัวเลขพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่เปิดรับฟังความเห็นในครั้งนี้ ในกรณีการ พยากรณ์ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2561-2579 สูงสุดในปี 2579 จะอยู่ที่ ระดับ 50,972 เมกะวัตต์​ และต่ำสุดจะอยู่ที่ 45,808 เมกะวัตต์

โดยค่าพยากรณ์ดังกล่าว ได้มีการพิจารณาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าในโครงการที่สำคัญไว้แล้ว ได้แก่ การใช้รถยนต์ไฟฟ้า(EV) 1.2 ล้านคัน ในปี 2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) จะทำให้เกิดการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 2,466 เมกะวัตต์,การสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง (เส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก,กรุงเทพฯ-นครราชสีมา, กรุงเทพฯ-หัวหิน และกรุงเทพฯ-ระยอง) จะเกิดการใช้ไฟฟ้า 163 เมกะวัตต์​ในปี 2579 นอกจากนี้การใช้ไฟฟ้าในโครงการเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) คาดว่าจะอยู่ระดับ 404 เมกะวัตต์ เป็นต้น รวมทั้งได้นำแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP2015) ที่กำหนดเป้าหมายลดใช้พลังงานให้ได้ 30% ในปี 2579 มาหักลบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศแล้ว จึงออกเป็นตัวเลขการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าดังกล่าว

อย่างไรก็ตามหลังจากรับฟังความเห็นในครั้งนี้แล้ว สนพ.จะนำค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าประเทศดังกล่าว ไปจำลองกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น กรณีเกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) มากกว่าแผนที่คาดการณ์ไว้ 1.2 ล้านคัน ในปี 2579 รวมถึงกรณีเกิดการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงได้รวดเร็วกว่าแผน และกรณีเกิดการใช้ไฟฟ้าใน EEC มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีการผลิตไฟฟ้าใช้เองจำนวนมาก โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) และเทคโนโลยีระบบกับเก็บพลังงาน (Energy Storage System ) ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ได้ตัวเลขความต้องการใช้ไฟฟ้าประเทศที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนจะนำไปใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่

ทั้งนี้ คณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า นั้นมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 3 การไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะทำหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาวิธีการพยากรณ์ฯ เพื่อให้ได้ค่าพยากรณ์ฯ ที่มีความถูกต้องและแม่นยำ เสนอต่อคณะอนุกรรมการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ที่มีนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ซึ่งเมื่อผ่านการพิจารณาจึงจะนำไปประกอบในแผน PDP ฉบับใหม่ และนำแผนPDP เสนอต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไป

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: