กระเทียมราคาตก ชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้เกษตรกรร้อยละ 3 ต่อปี

31 มี.ค. 2559 | อ่านแล้ว 908 ครั้ง


	กระเทียมราคาตก ชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้เกษตรกรร้อยละ 3 ต่อปี

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่กำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรปลูกกระเทียม ปีการผลิต2558/59 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจังหวัดเชียงใหม่ ชดเชยอัตราดอกเบี้ยเงินร้อยละ 3 ต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรตามพื้นทืที่เพราะปลูกจริงไม่เกินรายละ 7 ไร่ ไร่ละ 10,000 บาท ในระหว่างรอการจำหน่ายกระเทียม ระยะเวลา 4-6 เดือน (ส.ปชส.เชียงใหม่)

31 มี.ค. 2559 ส.ปชส.เชียงใหม่ รายงานว่านางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยเมื่อวันที่ 21 มี.ค. ที่ผ่านมาว่าด้วยขณะนี้ผลผลิตกระเทียมจังหวัดเชียงใหม่เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือน มกราคม 2559 ปี 2558/59 ราคาผลผลิตกระเทียมมีแนวโน้มตกต่ำตั้งแต่ในช่วงฤดู เนื่องจากนี้ยังมีกระเทียมแห้งปี 2557/58 คงเหลืออยู่ในมือผู้ประกอบการประมาณไม่เกิน 2,000 ตัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคากระเทียมฤดูกาลใหม่ออกสู่ตลาด ทำให้เกิดความเดือนร้อนแก่เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรปลูกกระเทียม ปีการผลืต2558/59 จำนวน 3 แนวทาง

โครงการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกกระเทียมจังหวัดเชียงใหม่ปีการผลิต 2558/59 โดยการชดเชยอัตราดอกเบี้ยเงินร้อยละ 3 ต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรตามพื้นทืที่เพราะปลูกจริงไม่เกินรายละ 7 ไร่ ไร่ละ 10,000 บาท ในระหว่างรอการจำหน่ายกระเทียม ระยะเวลา 4-6 เดือน โครงการกระจายผลผลิตกระเทียมแห้งคละ (แขวนไม่น้อยกว่า 45 วัน) ออกนอกแหล่งผลิตเป้าหมายจำนวน 10,000 ตัน ระยะเวลาดำเนินการปลายเดือน เมษายน 2559 โครงการสร้างโอกาศและขยายช่องทางการค้า โดนการเชื่อมโยงผลผลิตกระเทียมไปยังจังหวัดปลายทาง

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: