คนไทยรู้ยัง : 16 ปีที่ผ่านมารัฐจ่ายค่าจ้างให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐปีละเท่าไหร่

ทีมข่าว TCIJ : 30 มิ.ย. 2559 | อ่านแล้ว 4848 ครั้ง

(โดยเงินเดือนและค่าจ้าง หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นรายเดือน รวมถึงค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ โดยมีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายประจำปี รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน)

ปีงบประมาณ 2559 เป็นปีที่รัฐบาลใช้งบประมาณฯ จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำสูงที่สุดคือ 637,536.1 ล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ 2545 เป็นปีที่รัฐบาลใช้งบประมาณฯ จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำน้อยที่สุดคือ 287,494.5 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2546 เป็นปีที่รัฐบาลใช้งบประมาณฯ จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำเป็นสัดส่วนสูงสุดเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดในปีนั้นคือร้อยละ 29.8 และปีงบประมาณ 2554 และ 2555 เป็นปีที่รัฐบาลใช้งบประมาณฯ จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำเป็นสัดส่วนต่ำสุดเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดคือร้อยละ 22.9   

 

ที่มาข้อมูล: เอกสารงบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: