งบ 2560 ศธ.ขอมากสุด-ถูกตัดมากสุด รัฐถังแตก-ลดถ้วนหน้ารายกระทรวง

ทีมข่าว TCIJ : 25 ก.ย. 2559 | อ่านแล้ว 2689 ครั้ง

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2559 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวาระ 2 และ 3 วงเงิน 2,733,000 ล้านบาท หลังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้พิจารณาแล้วเสร็จ โดยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้มีการปรับลดงบ ประมาณทั้งสิ้นจำนวน 17,980,242,800 บาท โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทระดับชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดการในการจัดสรรงบประมาณประจำปี ตลอดจนเป้าหมายในการดำเนินงาน ความคุ้มค่า ความพร้อม ศักยภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาอย่างเข้มงวด คือ 1.โครงการหรือรายการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือหมดความจำเป็น หรือได้ดำเนินการไปแล้ว  2.รายการที่มีเป้าหมายดำเนินงานที่ไม่ชัดเจน มีความจำเป็นน้อย มีค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนและไม่ประหยัด 3.รายการที่มีผลดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ และคาดว่าจะไม่สามารถใช้จ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2560  4.รายการงบประมาณต่างๆที่สามารถประหยัดได้ และ 5.รายการที่สามารถใช้เงินจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากเงินงบประมาณ เช่น เงินรายได้หรือเงินสะสมที่เหลืออยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ และเงินรายได้จากกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น

ส่วนการปรับเพิ่มงบประมาณจำนวน 17,980,242,800 บาท เท่ากับจำนวนที่ปรับลดลง เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการกองทุน เงินทุนหมุนเวียน หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยองค์กรอิสระของรัฐ และงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกรณีมีความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง มีงบประมาณรองรับการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในระยะต่อไป รวมทั้งเพื่อเตรียมการรองรับการดำเนินงานตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปีระหว่างปี 25560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.25560-2564 นอกจากนี้คณะกรรมาธิการฯ ได้ให้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2560 รวมทั้งสิ้น 10,680,485,300 บาท  เนื่องจาก 3 หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย     สงขลานครินทร์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปลี่ยนแปลงสถานะที่กฎหมายมีผลบังคับแล้ว และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปลี่ยนแปลงงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐไปตั้งที่กรมการท่องเที่ยว (อ่านเพิ่มเติม ‘จับตา :  รายการเพิ่มงบประมาณจากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายงาน 2560’)

อนึ่งเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  นี้จะเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560

5 กระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณมากสุด

ทั้งนี้พบว่า ภาพรวมงบประมาณนั้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ที่เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2559) กับ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ที่ผ่านวาระ 2 และ 3 ไปเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2559) พบว่า 5 กระทรวงแรกที่ถูกตัดงบประมาณมากที่สุดได้แก่ อันดับ 1 กระทรวงศึกษาธิการ เสนองบประมาณ 519,292,488,100 บาท ถูกปรับลด 1,642,046,600 บาท  อันดับ 2 กระทรวงกลาโหม เสนองบประมาณ 214,347,402,200 บาท ถูกปรับลด 1,092,485,400 บาท  อันดับ 3 กระทรวงสาธารณสุข เสนองบประมาณ 130,728,527,400 บาท ถูกปรับลด 965,888,000 บาท  อันดับ 4 สำนักนายกรัฐมนตรี เสนองบประมาณ 32,605,173,000 บาท ถูกปรับลด 944,590,400 บาท และอันดับ 5 กระทรวงการคลัง เสนองบประมาณ 218,633,124,100 บาท ถูกปรับลด 902,869,900 บาท

ตัวอย่างงบประมาณที่น่าสนใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ถูกปรับลด

ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ สนช. เห็นชอบผ่านวาระ 3 ไปเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2559 ที่ผ่านมานั้น พบหลายโครงการของหลายหน่วยงานของบไม่ผ่านสักบาทเดียวตัวอย่างเช่น สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ของบประมาณโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตำบลในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับตำบล ไป 8,000,000 บาท ถูกปรับลดงบไปทั้ง 8,000,000 บาท  เป็นต้น (ที่มาภาพประกอบ: sukho.nfe.go.th)

เช่นเดียวกับปีก่อนหน้านี้ ที่ส่วนใหญ่แล้วพบว่างบประมาณของของกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ถูกปรับลดมักจะเป็นงบประมาณค่าดำเนินงาน ค่าที่ดินและก่อสร้าง งบประมาณด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ค่าใช้จ่ายสัมมนาและอบรม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เป็นต้น (อ่านย้อนหลัง: เปิดร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 2559 พบ ก.ศึกษาฯ ถูกปรับลดสูงสุดกว่า 3 พันล้าน) โดยใน ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ มีงบประมาณที่น่าสนใจถูกปรับลด ดังตัวอย่าง เช่น

หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เสนองบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. 1,409 ทุน 1,474,170,000 บาท ถูกปรับลด 68,308,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนองบประมาณโครงการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 และการศึกษาแนวทางและรูปแบบการจัดทำการคาดประมาณประชากรระดับพื้นที่ 3,000,000 บาท ถูกปรับลดทั้ง 3,000,000 บาท  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนองบประมาณโครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กอ.รมน. 30,000,000 บาท ถูกปรับลด 3,360,000 บาท สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ของบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์สร้างสรรค์ออกแบบไป 77,942,800 บาท ถูกปรับลดไป 13,100,000 บาท และงบประมาณการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับตำบล ของบประมาณไป 8,000,000 บาท ถูกปรับลดงบไปทั้ง 8,000,000 บาท สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ของบประมาณการบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ไป 81,100,100 บาท ถูกตัดงบประมาณไป 16,457,000 บาท เป็นต้น

หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ของบประมาณโครงการการเทิดทูนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 18,675,200 บาท ถูกปรับลด 700,000 บาท  การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ 501,515,100 บาท ถูกปรับลด 82,200 บาท กองทัพบกของบประมาณดำเนินงานค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ 4,903,399,800 บาท ถูกปรับลด 27,640,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกองทัพ 18,418,045,100 บาท ถูกปรับลด 691,913,000 บาท กองทัพเรือของบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกองทัพ 1,341,920,000 บาท ถูกปรับลด 6,203,200 บาท และกองทัพอากาศของบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกองทัพ 7,677,724,800 บาท ถูกปรับลด 101,171,300 บาท เป็นต้น

หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง กรมศุลกากรของบประมาณจัดโครงการจริยธรรมสัญจร 1,882,000 บาท ถูกปรับลดทั้ง 1,882,000 บาท สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะงบประมาณการชำระคืนเงินยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2,500,000,000 บาท ถูกปรับลด 500,000,000 บาท เป็นต้น

หน่วยงานสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ของบประมาณค่าใช้จ่ายในการยกระดับความเป็นอยู่ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาร์ 5,000,000 บาท ถูกปรับลด 1,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเปิดสถานกงสุล 30,000,000 ล้านบาท ถูกปรับลดทั้ง 30,000,000 ล้านบาท โครงการทูตเพื่อประชาชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและบริหารด้านการต่างประเทศของบประมาณ 313,376,100 บาท ถูกปรับลด 6,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย 92,000,000 บาท ถูกปรับลด 6,000,000 บาท เป็นต้น

หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนองบค่าใช้จ่ายในการอำนวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 50,060,500 บาท ถูกปรับลด 5,060,500 บาท ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก 5,000,000 บาท ถูกปรับลด 3,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงอาเซียนด้านหลักสูตรอาเซียน MRA เสนอไป 4,000,000 บาท ถูกปรับลดทั้ง 4,000,000 บาท กรมการท่องเที่ยว เสนองบค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดมหกรรมประเพณีวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 92,500,000 บาท ถูกปรับลด 69,500,000 บาท เป็นต้น

หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ของบประมาณเงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กรสตรีและสถาบันครอบครัว 9,000,000 บาท ถูกปรับลด 1,000,000 บาท กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการขอเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 609,966,500 บาท ถูกปรับลด 106,000,000 บาท กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของบประมาณค่าใช้จ่ายในการจ้างศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาหน่วยจัดบริการล่ามภาษามือ 1,500,000 บาท ถูกปรับลดทั้ง 1,500,000 บาท สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เสนองบประมาณการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ไล่รื้อ 27,000,000 ล้านบาท ถูกปรับลด 7,522,500 บาท งบประมาณสนับสนุนบ้านพอเพียงชนบท 224,977,500 บาท ถูกปรับลด 22,477,500 บาท เป็นต้น

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ 12,000,000 บาท ถูกปรับลด 3,000,000 บาท กรมปศุสัตว์เสนองบประมาณโครงการความร่วมมือไทย-ลาว เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ 1,000,000 บาท ถูกปรับลดทั้ง 1,000,000 บาท เป็นต้น

หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมของบประมาณโครงการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 ส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย 20,000,000 บาท ถูกปรับลด 10,000,000 บาท เป็นต้น

หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบประมาณค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 60,800,000 บาท ถูกปรับลด 4,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 6,500,000 บาท ถูกปรับลด 1,000,000 บาท กรมทรัพยากรน้ำ ของบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ 7,964,400 บาท ถูกปรับลด 5,300,000 บาท สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบประมาณโครงการจัดทำแผนการปรับตัวต่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ (พื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 6,000,000 บาท ถูกปรับลดทั้ง 6,000,000 บาท โครงการจัดทำแผนการคุ้มครองระบบนิเวศเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในพื้นที่ภาคเหนือ 4,000,000 บาท ถูกปรับลดทั้ง 4,000,000 บาท เป็นต้น

หน่วยงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติของบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามการระดมทุนเพื่อการพัฒนาติดตามมติคณะรัฐมนตรี 11,678,800 บาท ถูกปรับลด 1,072,000 บาท เป็นต้น

หน่วยงานของกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติของบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมดีเด่น (SHE Award) 3,830,000 บาท ถูกปรับลดทั้ง 3,830,000 บาท กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็ก 3,400,000 บาท ถูกปรับลดทั้ง 3,400,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความเหมาะสมพื้นที่เป้าหมายในการสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่นอกสายส่งและประเมินผลโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 5,341,000 บาท ถูกปรับลดทั้ง 5,341,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตไฟฟ้าขยะชุมชนในประเทศไทย 4,959,200 บาท ถูกปรับลดทั้ง 4,959,200 บาท เป็นต้น

หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายในเสนองบประมาณค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพมาตรฐานคุณภาพการผลิตของโรงงานปลาป่น 3,000,000 บาท ถูกปรับลด 2,000,000 บาท กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเสนองบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี 127,015,700 บาท ถูกปรับลด 15,000,000 บาท เป็นต้น

หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนองบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและเทิดทูลไว้ซึ่งสถาบัน 8,786,800 บาท ถูกปรับลด 1,364,000 บาท กรมการปกครองเสนองบประมาณค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนแม่บทของกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน 45,600,000 บาท ถูกปรับลด 42,867,000 บาท กรมบรรเทาสาธารณภัยของบประมาณอุดหนุนสงเคราะห์ราษฎรประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ เป็นต้น

หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ของบประมาณค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง 863,976,000 บาท ถูกปรับลด 20,000,000 บาท เป็นต้น

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน เสนอค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ 2,200,000 บาท ถูกปรับลด 1,600,000 บาท ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการมหกรรมหนึ่งทศวรรษ คนดีจิตอาสา พัฒนาแรงงาน 2,000,000 บาท ถูกปรับลดทั้ง 2,000,000 บาท กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ของบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ 29,340,000 บาท ถูกปรับลด 9,340,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย 67,500,000 บาท ถูกปรับลด 19,600,000 บาท กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของบประมาณค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้รูปแบบสวัสดิการแรงงานอาเซียน 4,300,000 บาท ถูกปรับลด 2,000,000 บาท เป็นต้น

หน่วยงานของกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมของบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 21,000,000 บาท ถูกปรับลด 3,000,000 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมศานุวงศ์ 120,000,000 บาท ถูกปรับลด 20,000,000 บาท กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนองบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 16,000,000 บาท ถูกปรับลด 5,000,000 บาท สำนักงานศิลปวัฒธรรมร่วมสมัยเสนอค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ 15,000,000 บาท ถูกปรับลด 7,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอัตลักษณ์อาหารไทยสู่สากล 8,000,000 บาท ถูกปรับลดทั้ง 8,000,000 บาท เป็นต้น

หน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเสนอค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความตระหนักและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านนิวเคลียร์และรังสี 5,200,000 บาท ถูกปรับลด 1,000,000 บาท เป็นต้น

หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เสนองบประมาณเงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 812,500,000 บาท ถูกปรับลด 50,509,900 บาท เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,324,945,600 บาท ถูกปรับลด 116,453,000 บาท เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน 582,265,000 บาท ถูกปรับลด 116,453,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนองบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 39,509,861,000 บาท ถูกปรับลด 275,710,200 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน 2,732,427,500 บาท ถูกปรับลด 34,790,900 บาท ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4,619,348,900 บาท ถูกปรับลด 59,866,200 บาท ค่าจัดการเรียนการสอน  24,160,226,500 บาท ถูกปรับลด 181,053,100 บาท สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนองบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ร.ร.เอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 11,310,000 บาท ถูกปรับลด 10,410,000 บาท เป็นต้น

หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนองบประมาณเงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาล 115,600,000 บาท ถูกปรับลด 15,000,000 บาท เงินอุดหนุนพัฒนารูปแบบการคัดกรองและระบบการดูแลผู้ป่วยพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่ 27 จังหวัด 54,000,000 บาท ถูกปรับลด 24,000,000 บาท กรมการแพทย์เสนองบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์ 56,377,000 บาท ถูกปรับลด 4,000,000 บาท กรมสุขภาพจิตเสนองบประมาณค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและซึมเศร้า 20,300,000 บาท ถูกปรับลด 1,500,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม 7,146,000 บาท ถูกปรับลด 1,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ 7,800,000 บาท ถูกปรับลด 1,000,000 บาท เป็นต้น

หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเสนองบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลอย่างครบวงจร 97,000,000 บาท ถูกปรับลด 2,800,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม 12,500,000 บาท ถูกปรับลด 2,500,000 บาท กรมโรงงานอุตสาหกรรมเสนองบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 31,865,800 บาท ถูกปรับลด 6,616,200 บาท เป็นต้น

หมายเหตุ : อ่านรายละเอียดรายการปรับลดงบประมาณทั้งหมด จากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ได้ที่ [1] และ [2]

 

อ่าน 'จับตา': “รายการเพิ่มและเปลี่ยนแปลง ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายงาน 2560"
http://www.tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=6429

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: