แรงงานต่างถิ่น: ผู้รับเหมาร้องกรมบัญชีกลางขอขยายเวลาใช้แรงงานต่างด้าว

25 มี.ค. 2559 | อ่านแล้ว 691 ครั้ง


	แรงงานต่างถิ่น: ผู้รับเหมาร้องกรมบัญชีกลางขอขยายเวลาใช้แรงงานต่างด้าว

กลุ่มผู้รับเหมาร้องกรมบัญชีกลางหลังขาดแคลนแรงงานเพราะผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท และจากกรณีผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง พร้อมขอขยายระยะเวลาแบบไม่มีกำหนดในการรับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงาน

25 มี.ค. 2559 เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่ากลุ่มผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างประมาณ 30-50 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2559 ที่ผ่านมาเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท และขอให้ช่วยเหลือจากกรณีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 

นายชัยวัฒน์ พรหมสวัสดิ์ ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างกล่าวว่าสมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างที่มีสมาชิกประมาณ 500-600 ราย ได้เข้ายื่นหนังสือและหารือกับนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ถึงกรณีขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท และเสนอขอให้ความช่วยเหลือจากกรณีเหตุการณ์ความสงบทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ได้มีระเบียบว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ที่ให้ความช่วยเหลือด้วยการขยายระยะเวลา งด หรือลดค่าปรับ เป็นเวลา 210 วัน หรือ 7 เดือน ต่อผู้ประกอบการที่รับงานก่อสร้างจากภาครัฐและได้รับผลกระทบจากกรณีปัญหาดังกล่าว แต่มีบางหน่วยงานไม่ให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการตามกรอบดังกล่าว กลุ่มผู้ประกอบการจึงต้องการให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน อยากให้ กวพ. เสนอ ครม.ออกเป็นมติเพื่อบังคับใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่าส่วนการขาดแรงงานแรงงานจากการขึ้นค่าแรง 300 บาทนั้น ภาครัฐได้มีการขยายกรอบเวลานิติสัมพันธ์ภาครัฐตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 -วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 และได้อนุญาตให้นำเข้าแรงงานต่างด้าว ดังนั้นหากสัญญาใดที่อยู่ในกรอบเวลาดังกล่าวและยังไม่ได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลา ก็ให้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวด้วยจำนวน 150 วัน การนับเวลาให้ความช่วยเหลือดังกล่าวนั้น ขอให้ขยายระยะเวลานับแต่สิ้นสุดสัญญาเดิมออกไป 150 วัน โดยไม่มีเงื่อนไข หากมีค่าปรับขอให้งดหรือลดค่าปรับ เพราะไม่ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงานของราชการในกรณีบอกเลิกสัญญา 

แหล่งข่าวจากกรมบัญชีกลางแจ้งว่าคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) เคยมีหนังสือแจ้งเวียนไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2557 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 141) ให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างโดยการงด ลดค่าปรับ หากมีการลงนามในสัญญาระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-22 เม.ย.2556 การมาเรียกร้องครั้งนี้ จะขอให้ช่วยเหลือเพิ่มเติมจากที่ได้เคยช่วยเหลือไว้แล้ว กลุ่มผู้ประกอบการแจ้งว่า ปัญหาการขาดแคลนแรงงานยังคงมีอยู่ กรมฯรับเรื่องไว้ จะพิจารณาให้ตามความเหมาะสม

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ