เริ่มบังคับใช้มาตรการตรวจสอบรถนักท่องเที่ยวต่างชาติ 27 มิ.ย. นี้

24 มิ.ย. 2559 | อ่านแล้ว 631 ครั้ง


	เริ่มบังคับใช้มาตรการตรวจสอบรถนักท่องเที่ยวต่างชาติ 27 มิ.ย. นี้

เริ่มดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาตระยะเวลาในการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือการอื่นใด ที่มีความจำเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ.2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งจะอนุญาตให้เฉพาะรถยนต์นั่งรวมคนขับแล้วไม่เกิน 9 ที่นั่งแต่ต้องไม่ใช่ลักษณะเป็นรถตู้ และรถยนต์บรรทุก (ปิกอัพ) ที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม (ที่มาภาพ: chiangraitimes.com)

24 มิ.ย. 2559 สำนักข่าวไทย รายงานว่า สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาตระยะเวลาในการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือการอื่นใด ที่มีความจำเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ.2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งจะอนุญาตให้เฉพาะรถยนต์นั่งรวมคนขับแล้วไม่เกิน 9 ที่นั่งแต่ต้องไม่ใช่ลักษณะเป็นรถตู้ และรถยนต์บรรทุก (ปิกอัพ) ที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม (ยกเว้น รถที่นำเข้ามาตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศนั้น, รถของประเทศที่ไทยมีความตกลงด้านการขนส่งทางถนน (ลาว, มาเลเซีย, สิงคโปร์) และรถประจำถิ่น ให้ดำเนินการผ่านพรมแดนเข้า-ออกตามข้อตกลงเดิมที่มีร่วมกัน)

ทั้งนี้ กรมศุลกากรและกรมการขนส่งทางบกร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศ Thailand Transport Application: TTA เพื่อรองรับการดำเนินการตามประกาศดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรถที่ขออนุญาตผ่านเข้าออกประเทศทุกคันอย่างเป็นระบบ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการใช้รถสามารถตรวจสอบข้อมูลของรถได้ตลอดเวลาสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและดูแลการใช้รถให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกฎหมายไทย

สำหรับขั้นตอนการขออนุญาต นักท่องเที่ยวที่จะนำรถเข้ามาใช้เพื่อท่องเที่ยวในประเทศไทยต้องยื่นเอกสารให้ครบถ้วนโดยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น และมีความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท/ครั้ง โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ยื่นเอกสารและขออนุญาตผ่านระบบ TTA ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ เพื่อให้สำนักงานขนส่งจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของด่านพรมแดนศุลกากรที่ขอนำรถเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากครบถ้วนถูกต้องให้นำเสนอนายทะเบียนอนุญาต ซึ่งจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน รวมแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน ในรอบปีปฏิทิน โดยมีค่าธรรมเนียมการขออนุญาตครั้งละ 500 บาท/คัน ค่าเครื่องหมายแสดงการใช้รถแผ่นละ 500 บาท และค่าคำขอ 5 บาท ทั้งนี้ จะอนุญาตให้นำมาใช้ได้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของด่านพรมแดนศุลกากรที่นำรถเข้ามาเท่านั้น กรณีผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถที่กฎหมายไทยไม่รับรองผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะต้องนำผู้ขับรถไปขอรับใบอนุญาตขับรถในวันแรกที่นำรถเข้ามาในประเทศ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของด่านพรมแดนศุลกากรที่นำรถเข้ามา ซึ่งจะมีการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับรถของประเทศไทยด้วย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ