คนไทยรู้ยัง : 'มหาดไทย-ศึกษา-คลัง' ถูกฟ้องศาลปกครองมากที่สุด

ทีมข่าว TCIJ : 23 ธ.ค. 2559 | อ่านแล้ว 1794 ครั้ง

ข้อมูลจากรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองระบุว่าหน่วยงานในระดับกระทรวงที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย จำนวน 1,665 คดี คิดเป็นร้อยละ 33.23 รองลงมา กระทรวงการคลัง จำนวน 736 คดี คิดเป็นร้อยละ 14.69 และกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 517 คดี คิดเป็นร้อยละ 10.32 ของคดีที่หน่วยงานระดับกระทรวงเป็นผู้ถูกฟ้องทั้งหมด ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คดีที่ยื่นฟ้องหน่วยงานระดับกระทรวง มีทั้งหมดจำนวน 5,011 คดี

ส่วนหน่วยงานระดับกรมที่ถูกฟ้องคดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจำนวน 5,197 คดี โดยหน่วยงานระดับกรมที่ถูกฟ้องมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 700 คดี คิดเป็นร้อยละ 13.47 รองลงมาคือ กรมที่ดิน จำนวน 617 คดี คิดเป็นร้อยละ 11.87 และกรมธนารักษ์ จำนวน 461 คดี คิดเป็นร้อยละ 8.87 ของคดีที่หน่วยงานระดับกรมเป็นผู้ถูกฟ้องทั้งหมด

ที่มา: รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2558 (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พ.ย. 2559)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: