กรมธนารักษ์เปิดให้ กนอ. เช่าที่ราชพัสดุแปลงแรกเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 660 ไร่

22 ก.พ. 2559 | อ่านแล้ว 982 ครั้ง


	กรมธนารักษ์เปิดให้ กนอ. เช่าที่ราชพัสดุแปลงแรกเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 660 ไร่

กรมธนารักษ์เผยให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว แปลงแรก มีเนื้อที่ 660 – 2 – 23 ไร่ ส่วนอีก 2 แปลงที่เหลือจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560 สำหรับแปลงที่จัดสรรให้เอกชนเช่านั้น คณะทำงานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้จัดทำหลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุเสร็จแล้ว ซึ่งกรมธนารักษ์จะได้ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้นักลงทุนเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนอย่างทั่วถึง 29 ก.พ. นี้ (ที่มาภาพ: google earth)

22 ก.พ. 2559 เว็บไซต์ thaigov.go.th รายงานว่ากรมธนารักษ์ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่ผ่านมาว่าตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้แถลงยุทธศาสตร์สำคัญ 9 ด้าน เพื่อใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยุทธศาสตร์สำคัญในด้านที่ 5 คือการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม ผลักดันให้เกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นโดยเร็ว เพื่อให้มีการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงจำเป็นต้องเร่งกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อันจะส่งผลให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีคำสั่งในเรื่องของการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเพิกถอนที่ดินของรัฐประเภทอื่นให้ตกเป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 5 พื้นที่ คือ จังหวัดตาก เนื้อที่ประมาณ 2,100 ไร่ จังหวัดสระแก้ว เนื้อที่ประมาณ 1,100 ไร่ จังหวัดตราด เนื้อที่ประมาณ 800 ไร่ จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ และจังหวัดหนองคาย เนื้อที่ประมาณ 700 ไร่ และเป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 1 พื้นที่ในจังหวัดสงขลา ซึ่งได้มาจากการที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ยึดทรัพย์อีกเนื้อที่ประมาณ 1,100 ไร่ 

อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวต่อว่า คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้เห็นชอบให้จัดสรรพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้หน่วยงานราชการได้ใช้ประโยชน์ โดยจัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและเอกชนเช่า แบ่งเป็น ให้หน่วยงานราชการใช้ประโยชน์ ประมาณ 500 ไร่ จัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เช่า 3 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดตาก สระแก้ว และสงขลา ส่วนให้เอกชนเช่า 4 พื้นที่ ได้แก่จังหวัดตาก มุกดาหาร ตราด และหนองคาย โดยที่กรมธนารักษ์มีความพร้อมในการจัดการให้นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว เป็นแปลงแรก มีเนื้อที่ 660 – 2 – 23 ไร่ ส่วนอีก 2 แปลงที่เหลือจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560 สำหรับแปลงที่จัดสรรให้เอกชนเช่านั้น คณะทำงานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้จัดทำหลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุ เสร็จแล้ว ซึ่งกรมธนารักษ์จะได้ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้นักลงทุนเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนอย่างทั่วถึง ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ นี้

สำหรับการดำเนินการเปิดให้เอกชนลงทุนพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 4 จังหวัดนั้น   ตามเป้าหมายของการดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 จะต้องดำเนินการจัดให้เอกชน หรือ กนอ. เช่า อย่างน้อย 2  แปลงขึ้นไป และดำเนินการให้ครบทุกแปลงภายในปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ประมาณปลายเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 กรมธนารักษ์จะดำเนินการเปิดประมูลให้เอกชนลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร หนองคาย และตราดต่อไป อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวในตอนท้าย 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: