ก.ส่งเสริมการปกครองทำหนังสือแจ้ง อปท. สนับสนุน 'โครงการซีพีสานฝันปันโอกาส Football Academy'

21 ก.ย. 2559 | อ่านแล้ว 778 ครั้ง


	ก.ส่งเสริมการปกครองทำหนังสือแจ้ง อปท. สนับสนุน 'โครงการซีพีสานฝันปันโอกาส Football Academy'

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัดพิจารณาส่งนักกีฬาเข้าร่วม 'โครงการซีพีสานฝันปันโอกาส Football Academy' พร้อมให้ดูแลสนามกีฬา อำนวยความสะดวกในการใช้สนามกีฬาเพื่อคัดเลือกนักกีฬา ระบุพิจารณาเห็นแล้วว่าการจัดกิจกรรมเป็นการส่งเสริมกีฬาซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อปท. ที่สามารถดำเนินการได้ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ออกหนังสือ ที่ มท 0816.5/ ว 1770 ลงวันที่ 8 ก.ย. 2559 เรื่อง การดำเนินงานโครงการซีพีสานฝันปันโอกาส (Football Academy) ถึง ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด โดยระบุว่าด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดโครงการซีพีสานฝันปันโอกาส เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้รับโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตในด้านต่าง ๆ โดยจะคัดเลือกเยาวชนชายไทย อายุระหว่าง 11 -13 ปี จำนวน 20 คน จากทั่วประเทศ เข้าโครงการผึกหัดฟุตบอล (Football  Academy) โดยประกาศรับสมัคร ในช่วงเดือน กันยายน 2559 และคัดเลือก ช่วงต้นเดือนตุลาคม 2559 เพื่อมอบทุนการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอบปลาย ในการนี้ได้ประสานขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนโครงการดังกล่าว และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมให้ดูแลสนามกีฬาอำนวยความสะดวกในการใช้สนามกีฬาเพื่อคัดเลือกนักกีฬา 

ทั้งนี้ในหนังสือระบุว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมกีฬาซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถดำเนินการได้ ตามมาตรา 16 (14) และมาตรา 17 (18) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการการะจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

คลิ๊กอ่านรายละเอียดทั้งหมดของโครงการได้ที่นี่

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: