โพลเผยประชาชนมีความสุขระดับปานกลางในช่วง 2 ปีที่ คสช.เข้าบริหารประเทศ

21 พ.ค. 2559 | อ่านแล้ว 561 ครั้ง


	โพลเผยประชาชนมีความสุขระดับปานกลางในช่วง 2 ปีที่ คสช.เข้าบริหารประเทศ

ผลสำรวจความสุขของปนระชาชนหลัง คสช.คุมอำนาจ อยู่ในระดับปานกลาง เหตุเพราะรัฐบาลแก้ปัญหาปากท้องไม่ได้เท่ากับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง (ที่มาภาพจาก: krungthep)

21 พ.ค. 58 ศูนย์ติดตามรัฐกิจไทย คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เผยผลสำรวจความสุขของประชาชนภายใต้การบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับปานกลาง 6.65 เมื่อเทียบกับรัฐบาลมาจากเลือกตั้ง

โดยประชาชนมีความสุขทางกายอยู่ในระดับมาก 7.03 และความสุขทางใจอยู่ในระดับปานกลาง 6.26 โดยประชาชนในภาคกลางมีระดับความสุขมากที่สุด 7.39 ขณะที่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับความสุขน้อยที่สุด 5.84

ขณะที่บทบาทการคืนความสุขให้ประชาชนผ่านกลไกของรัฐบาลในระดับ กระทรวง ตลอดระยะเวลาดังกล่าวในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 6.28 โดยกระทรวงที่มีบทบาทมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี 8.25, กระทรวงกลาโหม 8.13 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8.02 ส่วนกระทรวงที่มีบทบาทน้อยที่สุด 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.03, กระทรวงวัฒนธรรม 4.97 และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.52

ส่วนประเด็นที่ประชาชนต้องการให้ คสช.คืนความสุขให้ก่อนการเลือกตั้ง 3 อันดับแรก ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาปากท้องร้อยละ 21.46 เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนร้อยละ 18.71 และการปฏิรูปภาคเกษตรกรรม ราคาสินค้าเกษตรร้อยละ 15.39

"ในภาพรวมประชาชนยังให้สำคัญกับวิถีชีวิตเป็นปกติ และคุณภาพชีวิตโดยรวม จะเห็นว่าผลการศึกษาภาพรวมความสุขคนไทย รัฐบาลสอบผ่านก่ำกึ่ง ได้คะแนนในเกณฑ์ปานกลาง ไม่ถือว่าดีนัก จากเหตุที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องความเป็นอยู่และยังไม่แก้ไขอย่างจริงในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำหากเป็นรัฐบาลเลือกตั้งคงเจอม็อบเกษตรกรทุกวัน จะเห็นว่ากลุ่มการเมืองที่สนับสนุนรัฐบาลมาแต่แรกก็ยังชั่งน้ำหนัก ไม่นิยมเหมือนช่วงเข้ามาเป็นรัฐบาลใหม่ๆ สิ่งที่น่าสนใจคือทำอย่างไรการทำงานรัฐบาลต่อไปไม่สอบตก" นายชาญชัย จิตรเหล่าอาพร ผอ.หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กล่าว

ทั้งนี้ศูนย์ติดตามรัฐกิจไทยได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง ความสุขของประชาชนชาวไทยภายใต้ 2 ปี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนทั่วทั้ง 5 ภูมิภาคของประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 3,500 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ