การกระทำที่เป็นความผิดและโทษทางวินัยของผู้ต้องขัง

รวิวรรณ รักถิ่นกำเนิด TCIJ : 20 พ.ย. 2559 | อ่านแล้ว 1928 ครั้ง


การกระทำซึ่งเป็นความผิดและต้องได้รับโทษทางวินัย

 1. ทำให้ทรัพย์สินของหลวงหรือของผู้อื่นเสียหาย
 2. กระทำการให้เกิดเหตุติดขัดในงานของผู้อื่น
 3. ละทิ้ง, หลีกเลี่ยงหรือเพิกเฉยต่องานอันเป็นหน้าที่
 4. นำเข้ามาหรือมีสิ่งของต้องห้ามไว้ในครอบครอง
 5. นำสิ่งของซึ่งไม่ใช่ของตนเองออกนอกเรือนจำฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 6. ประพฤติผิดระเบียบหรือข้อบังคับอันมีไว้สำหรับการเยี่ยมเยือน หรือติดต่อบุคคลภายนอก
 7. เล่นการพนัน
 8. ดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาอย่างอื่น
 9. ลักทรัพย์
 10. ค้าสิ่งของต้องห้าม
 11. ก่อการวิวาทกับผู้อื่น
 12. ก่อการวุ่นวาย
 13. กระด้างกระเดื่องต่อเจ้าพนักงาน
 14. ขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
 15. พยายามหรือทำร้ายเจ้าพนักงาน
 16. หลบหนีหรือพยายามหลบหนี

โทษ

เมื่อมีการประพฤติผิดระเบียบ กฎ ข้อบังคับของเรือนจำฯ หรือฝ่าฝืนระเบียบวินัยและได้รับการพิจารณาความผิดอย่างถ่องแท้แล้ว ผู้ต้องขังอาจถูกลงโทษทางวินัยสถานหนึ่งสถานใด หรือหลายสถานตามความหนักเบาแห่งความผิดดังนี้

 1. ภาคทัณฑ์
 2. งดการเลื่อนชั้นโดยไม่มีกำหนดเวลา
 3. ลดชั้น
 4. ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยือน หรือติดต่อไม่เกิน 3เดือน
 5. งดหรือลดประโยชน์ และรางวัลทั้งหมดหรือบางอย่าง
 6. ขังเดี่ยวไม่เกิน 3เดือน
 7. ขังห้องมืด โดยไม่มีเครื่องหลับนอนไม่เกิน 2 วัน ในหนึ่งสัปดาห์ โดยความเห็นชอบของแพทย์
 8. ตัดจำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกไม่เกิน 60 วัน

ความผิดอื่นที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่การไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของเรือนจำฯ บางลักษณะความผิดนอกจากจะถูกลงโทษทางวินัยตาม พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479แล้ว อาจถูกดำเนินคดีอาญาอีกทางหนึ่งด้วย

ที่มาข้อมูลจาก ‘คู่มือการดำรงชีวิตในเรือนจำกลางบางขวาง’
http://www.bangkwang.go.th/index.php/2014-05-02-07-30-54

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ