เคาะแล้วค่าเช่าที่ดินรายปีที่ราชพัสดุในเขตเศรษฐกิจพิเศษของแต่ละพื้น

20 ม.ค. 2559 | อ่านแล้ว 1258 ครั้ง


	เคาะแล้วค่าเช่าที่ดินรายปีที่ราชพัสดุในเขตเศรษฐกิจพิเศษของแต่ละพื้น

ที่ประชุม กนพ. เห็นชอบอัตราค่าเช่าที่ดินรายปีของแต่ละพื้นที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้ว 24,000 – 40,000 บาท/ไร่/ปี ซึ่งต่างกันในแต่ละพื้นที่ ปรับค่าเช่าเพิ่มร้อยละ 15 ทุก 5 ปี และเห็นชอบการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุตลอดระยะเวลา 50 ปี (ที่มาภาพ: buildingnews.cz)

20 ม.ค. 2559 ว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่านายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2559 ที่นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อวันที่ 18 ม.ค. ที่ผ่านมาว่าที่ประชุมเห็นชอบอัตราค่าเช่าที่ดินรายปีของแต่ละพื้นที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (ตาก มุกดาหาร ตราด สระแก้ว สงขลา) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย (24,000 – 40,000 บาท/ไร่/ปี ซึ่งต่างกันในแต่ละพื้นที่)

โดยให้ปรับค่าเช่าเพิ่มร้อยละ 15 ทุก 5 ปี และเห็นชอบการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุตลอดระยะเวลา 50 ปี (160,000-300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราขั้นต่ำที่ต่างกันในแต่ละพื้นที่) โดยสามารถชำระครั้งเดียวหรือผ่อนส่งได้ 5 ปี ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวแล้วซึ่งจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 117 วันนับตั้งแต่วันประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนา 

พร้อมกับเห็นชอบการกำหนดแปลงที่ดินของรัฐที่มีความเหมาะสมสำหรับให้เอกชนและหน่วยงานภาครัฐใช้ประโยชน์ และแนวทางการจัดหาที่ดิน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (นครพนม เชียงราย กาญจนบุรี) ดังนี้ นครพนม 1,860 ไร่ ใน ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม เชียงราย จำนวน 3 พื้นที่ รวม 2,052 ไร่ ใน ต.สถาน อ.เชียงของ/ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน/ต.โป่งผา อ.แม่สาย กาญจนบุรี 8,193 ไร่ ใน ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี

โดยมอบหมายกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำรายละเอียดทางด้านกฎหมาย เสนอ คสช. เพื่อถอนสภาพที่ดินของรัฐประเภทต่าง ๆ แทนการดำเนินงานตามกระบวนการปกติ และให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีการถอนสภาพ 

สำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ที่ประชุมมอบหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พิจารณาความเป็นไปได้การจัดซื้อที่ดินเอกชน จ.นราธิวาส 2,277 ไร่ ใน ต.ละหาร อ.ยี่งอ และ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส เพื่อนำมาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านอื่นๆ ดังนี้ รับทราบความก้าวหน้าด้านสิทธิประโยชน์ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ในการ (1) ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื่อลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 10 รอบบัญชี สำหรับกิจการทั่วไปที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ (2) ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อกำหนดกิจการเป้าหมายเพิ่มเติม 10 ประเภทในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และกำหนดกิจการเป้าหมาย 13 กลุ่ม 62 ประเภทกิจการ และกิจการเป้าหมายเพิ่มเติม 10 ประเภทกิจการ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 รับทราบการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานใน 10 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการดำเนินงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในโครงการระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติทั่วประเทศ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลาง 

รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และระยะที่ 2 และรับทราบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้านการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อาทิ วีดิทัศน์ แผ่นพับ คู่มือการลงทุน และเตรียมจัด Open House เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (29 กุมภาพันธ์ 2559) ณ สยามพารากอน และพานักลงทุนลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้วในเดือนมีนาคม 2559

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: