ผุดประกันภัยผู้อยู่หอพัก เบี้ยต่ำ 24 บาทต่อปีคุ้มครอง 1 แสน

19 ธ.ค. 2559 | อ่านแล้ว 641 ครั้ง

	ผุดประกันภัยผู้อยู่หอพัก เบี้ยต่ำ 24 บาทต่อปีคุ้มครอง 1 แสน

คปภ.เผยมีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก คุ้มครองผู้พักมีอายุไม่เกิน 25 ปี และอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี ไม่ว่าจะพักอยู่ในหอพักสถานศึกษา หรือหอพักเอกชน ด้วยเบี้ยประกันภัยเพียง 24 บาทต่อคนต่อปี ให้ความคุ้มครองใน กรณีผู้พักเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเป็นผลจากหอพักเกิดไฟไหม้ ระเบิด หรือผู้พักถูกฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย โดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในหอพัก จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจำนวน 100,000 บาทต่อคน ที่มาภาพประกอบ: Unsplash (CC0)

เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ รายงานเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 ที่ผ่านมาว่า นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นิสิต-นักศึกษา ซึ่งมีการเช่าหอพักเป็นที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นหอพักของสถานศึกษา หรือของเอกชน 

"คปภ. จึงร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย และกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง ผู้พักในหอพัก เพื่อใช้ระบบประกันภัยในการบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ใช้บริการหอพัก กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ให้ความคุ้มครองสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก เรื่อง การประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการหอพักไว้ตามมาตรา 57 ต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พักอาศัย" 

ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองผู้พัก ซึ่งขณะเริ่มเข้าพักครั้งแรกมีอายุไม่เกิน 25 ปี และอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษา ระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี ไม่ว่าจะพักอยู่ในหอพักสถานศึกษา หรือหอพักเอกชน ด้วยเบี้ยประกันภัยเพียง 24 บาทต่อคนต่อปี ให้ความคุ้มครองใน กรณีผู้พักเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเป็นผลจากหอพักเกิดไฟไหม้ ระเบิด หรือผู้พักถูกฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย โดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในหอพัก จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจำนวน 100,000 บาทต่อคน 

กรณีผู้พักได้รับบาดเจ็บ มาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครอง จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน และกรณีทรัพย์สินของผู้พักเกิดความเสียหาย มาจากไฟไหม้ หรือระเบิด ซึ่งเกิดขึ้นที่หอพัก จะได้รับเงินชดเชยตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน

"ผมในฐานะนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบแบบกรมธรรม์ และอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้มีบริษัทประกันวินาศภัย แจ้งความจำนงขอร่วมจำหน่ายกรมธรรม์ดังกล่าวแล้ว 42 บริษัท ดังนั้นจึงฝากถึงผู้ประกอบการหอพักให้ยึดถือสวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พักเป็นสำคัญ และควรปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งควรตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัยที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัย นอกจากจะถือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว จะทำให้ผู้พักมีความอุ่นใจ และเกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการหอพักในระยะยาว"

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ