'กองศึกษาพลังงานนิวเคลียร์' อบรมผู้นำชุมชนเพื่อพัฒนาทัศนคติที่ จ.นครศรีธรรมราช

19 พ.ค. 2559 | อ่านแล้ว 760 ครั้ง


	'กองศึกษาพลังงานนิวเคลียร์' อบรมผู้นำชุมชนเพื่อพัฒนาทัศนคติที่ จ.นครศรีธรรมราช

กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จัดอบรมโครงการการสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติ ที่มีต่อการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานให้กับผู้นำชุมชนระดับท้องที่ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ที่มาภาพ: wikipedia.org)

สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รายงานว่าเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติ ที่มีต่อการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานให้กับผู้นำชุมชนระดับท้องที่ ณ ห้องประชุมโรงแรมราวดีอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายวชิรวิชญ์บุญสม ผู้อำนวยการกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวรายงาน กระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจในการจัดหาพัฒนาและบริหารจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานและความอยู่ดีกินดีของประชาชน

ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงจัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจพัฒนาทัศนคติให้แก่ผู้นำชุมชนระดับท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อาสาสมัครพลังงานชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เกิดความเข้าใจมีส่วนร่วมและได้รับการพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานของประเทศที่ถูกต้อง เหมาะสม ตรงความต้องการ และเพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนในเชิงพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย เพื่อสร้างการยอมรับและให้ความไว้วางใจต่อการพัฒนาโครงการพลังงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยการอบรมได้รับความสนใจจากผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อาสาสมัครพลังงานชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน

นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เรื่องพลังงานเป็นเรื่องสำคัญอยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันผลักดัน บางครั้งทุกคนอาจมีความคิดเห็นแตกต่างกันแต่ไม่ควรแตกแยก ให้ร่วมคิด ร่วมสร้าง เพื่อพัฒนาพลังงานของประเทศต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: