ผลตรวจน้ำมันปั๊มอิสระในภาคใต้ คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน

18 พ.ย. 2559 | อ่านแล้ว 875 ครั้ง


	ผลตรวจน้ำมันปั๊มอิสระในภาคใต้ คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน

กรมธุรกิจพลังงานเผยผลตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงปีงบประมาณ2559 พบจำนวนปั๊มและตัวอย่างน้ำมันที่ต่ำกว่ามาตรฐานลดลงจากปี2558  โดยส่วนใหญ่เป็นปั๊มอิสระในพื้นที่ภาคใต้ที่มีการลักลอบนำน้ำมันจากต่างประเทศมาผสมและจำหน่าย (ที่มาภาพประกอบ: wonderopolis.org)

เว็บไซต์ Energy News Center รายงานว่านายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา (เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559) กรมธุรกิจพลังงานดำเนินการกำกับดูแลคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการ ร้านค้าและรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยส่งหน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จากส่วนกลาง จำนวน 5 คัน และจากส่วนภูมิภาคที่ประจำอยู่สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา เชียงใหม่ นครสวรรค์และสงขลา จำนวน 4 คัน รวม9คัน  ไปจัดเก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส่งมาตรวจสอบที่ส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น 9,129 ราย 15,834 ตัวอย่าง  ซึ่งผลการตรวจสอบพบการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.26  ลดลงจากปีงบประมาณ2558ที่ตรวจพบผิด0.58  ส่วนจำนวนพบ26 ตัวอย่างน้ำมัน คิดเป็นร้อยละ0.16 ลดลงจากปีงบประมาณ2558 ที่อยู่ที่ร้อยละ 0.37  ทั้งนี้ เป็นผลจากที่กรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินมาตรการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดมากขึ้น

โดย สถานีบริการที่ตรวจพบการกระทำผิดส่วนใหญ่เป็นสถานีบริการอิสระที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ค้าน้ำมันรายใด และพื้นที่ที่ตรวจพบการกระทำผิดมากที่สุดอยู่ในภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตามลำดับ ซึ่งสาเหตุการพบผิดส่วนใหญ่เป็นการนำน้ำมันลักลอบจากต่างประเทศมาผสมและจำหน่าย ซึ่งกรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วทุกราย

สำหรับปีงบประมาณ 2560 กรมธุรกิจพลังงานได้จัดทำแผนงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง โดยตั้งเป้าไว้ 9,050 ราย เน้นตรวจสอบสถานีบริการที่เคยจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด ส่งผลให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่าย และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ค้าน้ำมัน สถานีบริการและผู้ขนส่งน้ำมัน ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดด้วย

อย่างไรก็ตาม กรมธุรกิจพลังงานขอแนะนำให้ประชาชนผู้บริโภคขอรับใบเสร็จรับเงินจากสถานีบริการ  ทุกครั้งที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิง หากพบว่าผู้ค้าน้ำมันรายใดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้คุณภาพอันเป็นเหตุทำให้เครื่องยนต์เสียหาย ขอให้แจ้งกรมธุรกิจพลังงานทันที โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่ตั้งของสถานีบริการ และชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อย่างทันท่วงที ในส่วนกลางแจ้งที่สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน โทร. 09 2257 2714 หรือโทรสาร 0 2794 4200 สำหรับในส่วนภูมิภาคแจ้งที่สำนักงานพลังงานจังหวัด เพื่อจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตรวจสอบต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: