บี้ทุกจังหวัดทำแผน 'จังหวัดสะอาด' ลดปริมาณขยะให้ได้ 5% ภายในปี 2560

18 ส.ค. 2559 | อ่านแล้ว 1681 ครั้ง


	บี้ทุกจังหวัดทำแผน 'จังหวัดสะอาด' ลดปริมาณขยะให้ได้ 5% ภายในปี 2560

กระทรวงมหาดไทย เดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน สั่งการทุกจังหวัดจัดทำแผน “จังหวัดสะอาด” ตั้งเป้าลดปริมาณให้ได้ร้อยละ 5 ภายในปี 2560 (ที่มาภาพประกอบ: greenpeace.org)

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่านายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ. 2559-2560) และจัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศให้ลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย จึงสั่งการให้ทุกจังหวัด แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดนโยบายและทิศทางการจัดการขยะในพื้นที่ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด มีเป้าหมาย คือปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการกำจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี 2559 โดยทุกส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย หรือการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 40 ของหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่สามารถเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน จะต้องมี “จุดรวบรวมขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน” อย่างน้อย 1 จุด และร้อยละ 70 ของกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย และร้อยละ 85 ของมูลฝอยติดเชื้อต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: