กองการศึกษานิวเคลียร์จัดโครงการแบบจำลองชุมชนไฟฟ้าที่ จ.ตราด

14 เม.ย. 2559 | อ่านแล้ว 792 ครั้ง


	กองการศึกษานิวเคลียร์จัดโครงการแบบจำลองชุมชนไฟฟ้าที่ จ.ตราด

กระทรวงพลังงานโดยกองการศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ จัดทำโครงการการศึกษาและสร้างแบบจำลองชุมชนไฟฟ้าแบบสังคมไทย เพื่อศึกษาและสร้างแบบจำลองของชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย ในพื้นที่ยุทธศาสตร์การผลิตไฟฟ้า 4 จังหวัด ใน 4 ภาคของประเทศไทย เริ่มที่ จ.ตราด (ที่มาภาพ: wikipedia.org)

14 เม.ย. 2559 สวท.ตราด รายงานว่าสำนักงานพลังงานจังหวัดตราดแจ้งว่ากระทรวงพลังงานโดยกองการศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ ได้จัดทำโครงการการศึกษาและสร้างแบบจำลองชุมชนไฟฟ้าแบบสังคมไทย เพื่อศึกษาและสร้างแบบจำลองของชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย ในพื้นที่ยุทธศาสตร์การผลิตไฟฟ้า 4 จังหวัด ใน 4 ภาคของประเทศไทยที่ให้ประชาชนได้มีโอกาส ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้นำไปสู่กระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ โดยใช้แบบจำลองของชุมชนไฟฟ้าแบบสังคมไทยและเพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า มีกระบวนการดำเนินงาน ได้แก่ จัดตั้งคณะทำงานจัดทำกรอบการศึกษา ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำและพิจารณากรอบการศึกษาและสร้างแบบจำลองชุมชนไฟฟ้าแบบสังคมไทย จัดทำกรอบเนื้อหา เพื่อจัดทำและสร้างแบบจำลอง คัดเลือกตัวแทนทุกภาค จังหวัดละ 100 คน ประชุมชี้แจงโครงการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอกรอบการศึกษาและการสร้างแบบจำลองฯ (จัดอบรม 4 รุ่น ๆ ละ 100 คน รุ่นละ 2 วัน 1 คืน) จัดทำเนื้อหาและจัดทำรูปเล่มหนังสือต้นฉบับและร่างแบบจำลองฯ จัดทำหนังสือความรู้และการผลิตไฟฟ้า สำหรับเผยแพร่ จัดทำแบบจำลองการสร้างกระบวนการแนวความคิดชุมชนไฟฟ้าแบบสังคมไทย ทั้งนี้แบบจำลองต้องมีรายละเอียดวัสดุเสมือนจริงในการทำโมเดล ทางสถาปัตยกรรม การวางผังเมือง สันทนาการ การจัดบริการสาธารณะ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การเกษตรและชลประทาน ระบบสาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยต่าง ๆ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้รับชมโมเดลรับรู้ได้เข้าใจโครงการถูกต้อง

สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด ขอความร่วมมือสื่อมวลชนเสนอรายชื่อบุคคลจากกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆเพื่อใช้ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดตราด โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงจากกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อร่วมเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวฯ โดยส่งรายชื่อ ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด โทรสาร 039-523814 หรือ trat@enenergy.mail.go.th หรือ 087-6000601 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2559

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: