คนไทยรู้ยัง : 'แฟน' เป็นผู้กระทำความรุนแรงต่อ 'เด็ก' มากที่สุด

ทีมข่าว TCIJ : 11 ก.พ. 2559 | อ่านแล้ว 1234 ครั้ง

รองลงมาคือทางกาย จำนวน 1,486 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.46 และเด็กถูกละเลยทอดทิ้ง จำนวน 202 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.19 โดยผู้กระทำความรุนแรงต่อเด็กที่ขอรับบริการของศูนย์พึ่งได้จำนวน 6,333 ราย นั้น โดยจำแนกตามประเภทผู้กระทำ ซึ่งผู้กระทำความรุนแรงต่อเด็กมากที่สุด ได้แก่ แฟน จำนวน 2,728 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.07 รองลงมา คือ เพื่อน จำนวน 757 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.95 และคนไม่รู้จัก/คนแปลกหน้า จำนวน 633 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนผู้กระทำความรุนแรงต่อเด็กทั้งหมด

 

ที่มาข้อมูล: รายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี 2557
ที่มาภาพประกอบ: kundansrivastava.com

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: