สมาคม อปท. ค้านยุบควบรวม อปท. พร้อมเสนอ จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ

10 มิ.ย. 2559 | อ่านแล้ว 781 ครั้ง


	สมาคม อปท. ค้านยุบควบรวม อปท. พร้อมเสนอ จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ

4 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยื่นหนังสือประธาน สนช. และรองประธาน สปท. คนที่ 1 ที่ไม่เห็นด้วย กับการยุบควบรวม อปท. พร้อมเสนอ จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ (ที่มาภาพ: สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา)

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2559 ที่ผ่านมา สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่านายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับการยื่นหนังสือจาก  นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) แห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แห่งประเทศไทย และสมาคมสมาชิกสภา อบต.แห่งประเทศไทย ที่นำเสนอแนวทางการปฏิรูปด้านท้องถิ่นในหลายประเด็นโดยเสนอว่า ไม่ควรยุบรวมและควบรวมองค์กรปกครองท้องถิ่น  ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ อาทิ ให้อำนาจในการจัดเก็บภาษีทั้งหมด หรือมีหน่วยงานอื่น ๆ คอยจัดเก็บให้  ควรมีการเพิ่มค่าตอบแทนสภาท้องถิ่น  ควรให้มีกองกิจการสภาเช่นเดียวกับโครงสร้าง อบจ. ทุกท้องถิ่น  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก อบต. ไปเป็นเทศบาลหรือมีการควบรวมหรือยุบรวม ควรเพิ่มอำนาจให้ท้องถิ่นจัดเก็บภาษีในทุก ๆ ด้าน แล้วจัดสรรให้รัฐบาลกลาง  พร้อมกันนี้ ขอให้มีองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งสามฝ่าย  โดยมีสัดส่วนทั้งสามตำแหน่ง คือ นายก อบต. ปลัด อบต. และประธานสภา อบต. อยู่ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลทั้งคณะกรรมการส่วนตำบลส่วนจังหวัดและส่วนกลาง

นอกจากนี้กลุ่มดังกล่าวเข้ายื่นหนังสือโดยมีข้อเสนอเดียวกันต่อ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) คนที่ 1 เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ