ครม. เห็นชอบให้โรงงานยาสูบออกเงินสร้าง 'สวนป่าเบญจกิติ' 950 ล้านบาท

10 มี.ค. 2559 | อ่านแล้ว 1875 ครั้ง


	ครม. เห็นชอบให้โรงงานยาสูบออกเงินสร้าง 'สวนป่าเบญจกิติ' 950 ล้านบาท

มติ ครม. เห็นชอบโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ตามแบบแปลนของสำนักพระราชวัง ภายในกรอบวงเงิน 950 ล้านบาท โดยให้โรงงานยาสูบเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง (ที่มาภาพ: office.bangkok.go.th)

10 มี.ค. 2559 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มี.ค. ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง โดยเห็นชอบโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ”  ตามแบบแปลนของสำนักพระราชวัง ภายในกรอบวงเงิน 950 ล้านบาท โดยให้โรงงานยาสูบ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง ทั้งนี้ ในการใช้จ่ายเงินแต่ละระยะ (PHASE) ของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กรมธนารักษ์และโรงงานยาสูบตกลงร่วมกัน สำหรับกรณีโรงงานยาสูบสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ”  เพิ่มเติม จำนวน 530 ล้านบาท เห็นควรอนุมัติให้โรงงานยาสูบนำค่าใช้จ่ายดังกล่าว มาบวกกลับในการคำนวณกำไรเพื่อการจัดสรรโบนัสประจำปีบัญชีที่มีการใช้จ่ายจริง ทั้งนี้ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อค่าตอบแทนของพนักงานโรงงานยาสูบในส่วนของเงินโบนัส 

ทั้งนี้สาระสำคัญของการดำเนินการโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ”  สำนักพระราชวังได้จัดทำรูปแบบโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ”  เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีวงเงินค่าจัดสร้างทั้งสิ้น 950 ล้านบาท และได้จัดทำแบบรายละเอียดการจัดสร้าง (Detial Design)  สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 1 ในเนื้อที่ 61 ไร่  โดยใช้เงินจากเงินรายได้แผ่นดินที่โรงงานยาสูบต้องนำส่งคลัง จำนวน 420 ล้านบาท  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2540 สำหรับเงินค่าจัดสร้างเพิ่มเติม จำนวน 530 ล้านบาท  ให้โรงงานยาสูบเป็นผู้สนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ”  เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ และให้นำค่าใช้จ่ายดังกล่าว มาบวกกลับใน การคำนวณกำไรเพื่อการจัดสรรโบนัสประจำปีบัญชีที่มีการใช้จ่ายจริง 

ทั้งนี้เว็บไซต์โรงงานยาสูบรายงานว่าเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2559 ที่ผ่านมาโรงงานยาสูบ นำโดยผู้อำนวยการยาสูบพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พิธีส่งมอบพื้นที่โรงงานยาสูบเพื่อก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ส่วนที่ 2 ระยะที่ 1 โดยมีราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวฯ ณ ห้องกรองทิพย์ สโมสรพนักงานยาสูบ

สำหรับแผนการย้ายฐานการผลิตยาสูบไปที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 จะสอดคล้องกับแผนการส่งมอบพื้นที่และไม่ส่งผลกระทบกับพนักงานและการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ โดยจะส่งมอบพื้นที่โรงงานยาสูบคลองเตย ซึ่งได้น้อมเกล้าฯ ถวายพื้นที่แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยจะเริ่มทยอยส่งมอบพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์ เพื่อก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ส่วนที่ 2 ระยะที่ 1 บนเนื้อที่ 61 ไร่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่พนักงานยาสูบและปวงชนชนชาวไทยสำนึกในดวงใจด้วยความจงรักภักดีเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

และก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ thaigov.go.th รายงานว่านางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ  ขับเคลื่อนแผนย้ายฐานการผลิตโรงงานยาสูบไปที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมส่งมอบพื้นที่โรงงานยาสูบคลองเตยเพื่อก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ส่วนที่ 2 ระยะที่ 1

ผู้อำนวยการยาสูบ เปิดเผยว่า โรงงานยาสูบในฐานะหน่วยงานภาครัฐได้สนองนโยบายรัฐบาลในการยกระดับความโปร่งใสและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ซึ่งนับเป็นหน่วยงานแรกที่ประสบความสำเร็จในการนำร่องดำเนินโครงการนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้ในการจัดซื้อเครื่องจักรของโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ และได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม สำหรับการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ด้านกระบวนการจัดเก็บและเบิกจ่ายใบยาและหีบบุหรี่อัตโนมัติ (สัญญา M-02/4) วงเงิน 695 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เข้าร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับแผนการย้ายฐานการผลิตยาสูบไปที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 พร้อมกับการย้ายพนักงาน การย้ายเครื่องจักรเก่าและการจัดหาเครื่องจักรใหม่นั้น จะสอดคล้องกับแผนการส่งมอบพื้นที่ ซึ่งจะทยอยย้ายไปทีละส่วนงาน โดยไม่ส่งผลกระทบกับพนักงานและการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ และจะส่งมอบพื้นที่โรงงานยาสูบคลองเตย ซึ่งได้น้อมเกล้าฯ ถวายพื้นที่แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยจะเริ่มทยอยส่งมอบพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์ เพื่อก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ส่วนที่ 2 ระยะที่ 1 บนเนื้อที่ 61 ไร่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559  

การก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ส่วนที่ 2 บนพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมอีกกว่า 320 ไร่นี้ นับเป็นส่วนที่ดำเนินการต่อเนื่องจาก “สวนเบญจกิติ” ส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นสวนน้ำที่โรงงานยาสูบได้น้อมเกล้าฯ ถวายพื้นที่กว่า 140 ไร่ เมื่อปี 2547  มีแผนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 เฟส เริ่มดำเนินการในปี 2559 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่มีสภาพเป็นสวนป่าแห่งแรกใจกลางกรุงเทพมหานคร 

ผู้อำนวยการยาสูบ กล่าวว่า งบประมาณที่ใช้ก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ส่วนที่ 2 ทั้งสิ้นกว่า 1,000 ล้านบาท โรงงานยาสูบจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยใช้เงินจากส่วนที่โรงงานยาสูบต้องนำส่งเข้ากระทรวงการคลัง  และจะส่งมอบให้กรมธนารักษ์สำหรับการก่อสร้างสวนป่าฯ ระยะที่ 1 เป็นเงิน 210 ล้านบาท การดำเนินงานดังกล่าวนับเป็นโอกาสอันดีของโรงงานยาสูบซึ่งเป็นผู้ถวายที่ดินและก่อสร้างสวนป่าเบญจกิติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่พนักงานยาสูบและปวงชนชนชาวไทยสำนึกในดวงใจด้วยความจงรักภักดีเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ 

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: