การส่งออกผักและผลไม้ของไทย

ทีมข่าว TCIJ : 8 พ.ค. 2559 | อ่านแล้ว 4189 ครั้ง


ทั้งนี้จุดแข็งของไทยได้แก่  1. ผลผลิตหลากหลาย/ต่อเนื่องตลอดปี 2. ผู้บริโภคในต่างประเทศนิยมสินค้าผลไม้ไทยเนื่องจากมีเอกลักษณ์โดดเด่น และมีรสชาติเป็นที่นิยม 3. เทคโนโลยีการผลิตผักผลไม้ของไทยค่อนข้างสูงกว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคที่มีสินค้าประเภทเดียวกัน

ส่วนปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ 1. การใช้มาตรการที่มิใช่ภาษี (NTBs) ของประเทศคู่ค้า อาทิ มาตรการ SPS มาตรการการใช้โควตา และมาตรการการออกใบอนุญาตนำเข้า [จีน และฮ่องกง เพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจทุเรียนจากไทย, อินโดนีเซียกำหนดให้ผู้นำเข้าต้องยื่นขอใบอนุญาตนำเข้า (Import Recommendation- RIPH) เพื่อขออนุญาตนำเข้าสินค้าพืชสวน, ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรปเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจ GMO ในผลิตภัณฑ์มะละกอ, มาตรการสุ่มตรวจเข้มผักไทยของ EU] 2. ผลผลิตไม่สม่ำเสมอและไม่แน่นอน ทำให้ การวางแผนด้านการตลาดทำได้ยาก และ 3. ระบบการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยวยังไม่ค่อยมีคุณภาพ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: