รัฐบาลออสเตรเลียให้ทุนสนับสนุนชุมชนตั้งใจพัฒนาพลังงานทดแทน 

8 ก.ย. 2559 | อ่านแล้ว 996 ครั้ง


	รัฐบาลออสเตรเลียให้ทุนสนับสนุนชุมชนตั้งใจพัฒนาพลังงานทดแทน 

สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ระบุชุมชนที่มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาพลังงานทดแทนอยู่ในข่ายที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียวงเงินประมาณ 100,000 - 750,000 บาท โดยส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยตรง (Direct Aid Program - DAP) ได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559 (ที่มาภาพประกอบ: abc.net.au)

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2559 สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ แจ้งว่า โครงการทุนสนับสนุนโดยตรง (DAP- Direct  Aid Program) เป็นโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็ก ซึ่งจัดสรรจัดสรรตามนโยบายโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลีย ที่มุ่งส่งเสริมโครงการด้านการพัฒนาให้แก่ประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในเกณฑ์ประเทศผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย

โดยทุนสนับสนุนดังกล่าว สำหรับประเทศไทยประจำปี 2559-2560 จะให้ความสำคัญแก่โครงการในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การรักษาสิ่งแวดล้อม (เช่นการเปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นพลังงานทดแทน), การพัฒนาด้านสาธารณสุข (เช่น คลีนิคสาธารณสุขเคลื่อนที่สำหรับพื้นที่ห่างไกล), การสนับสนุนโรงเรียน/การศึกษา (เช่น บูรณะซ่อมแซมหรือสนับสนุนหนังสือเพิ่มเติมสำหรับห้องสมุดโรงเรียน), การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับเล็ก (เช่นก่อสร้างฝายทดน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำสะอาดที่ดื่มได้แก่หมู่บ้านในชนบท), การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการพัฒนาบทบาทสตรี  (เช่นสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ในชั้นเรียนแก่โรงเรียนสตรีล้วน), การส่งเสริมให้ผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆอย่างเท่าเทียม (เช่นก่อสร้างทางเดินรถเข็นคนพิการแก่โรงเรียนในชนบท), การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพแก่องค์กรและส่งเสริมการพัฒนาในชนบท, การตอบสนองในการบรรเทาภัยพิบัติ (เช่นการจัดหาช่วยเหลือปัจจัยพื้นฐานสำหรับผู้ประสบอุทกภัย) และ การเสริมสร้างศักยภาพในด้านการปกครอง การกระจายอำนาจ และสิทธิมนุษยชน (เช่นการป้องกันความรุนแรงแก่สตรี การจัดสัมมนาแนะแนวสิทธิในระบบกฏหมายในประเทศ)

ทั้งนี้โครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA –Official Development Assistance ) เป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน แสดงให้เห้นถึงผลลัพธ์ที่ยั่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของคนในชุมชน ไม่เป็นโครงการเชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับนโยบายความช่วยเหลือและนโยบายต่างประเทศของออสเตรเลีย และสามารถดำเนินโครงการได้ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใน 1 ปีงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งโครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนในวงเงินประมาณ 100,000 - 750,000 บาท โดยจะต้องดำเนินการและทำการรายงานสรุปผลให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม 2560 หรืออาจได้รับการพิจารณาขยายกรอบเวลาสิ้นสุดตามเหตุผลอันสมควร โดยคณะกรรมการสามารถพิจารณาให้การสนับสนุนเงินทุนภายใต้กรอบเวลาสองปี โดยจะพิจารณาเป็นกรณีไป

การส่งใบสมัครจะต้องส่งแบบระบบออนไลน์เท่านั้นสมัครได้ที่ https://dap.smartygrants.com.au/BNK2016-17

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: