มูลค่าตลาดยาไทยและยอดจำหน่ายขององค์การเภสัชกรรม

กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล : 6 มี.ค. 2559 | อ่านแล้ว 1897 ครั้ง


ขณะที่ยอดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ขององค์เภสัชกรรมที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ระบุข้อมูลว่า

องค์การเภสัชกรรมมียอดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2557 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 11,477.25 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 552.92 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 4.60 แบ่งเป็นยอดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์องค์การฯผลิต 5,832.47 ล้านบาท ลดลง 652.30 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 10.06 อันเนื่องมาจากการปรับปรุงสายการผลิตในกลุ่มยารักษาโรค ที่เป็น Solid dosage form ทำให้ผลผลิตขึ้นคลังลดลง ในขณะที่ยาผู้ผลิตอื่นมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 99.38 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.79 ซึ่งยอดจำหน่ายยาผู้ผลิตอื่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจาก องค์การเภสัชกรรมได้ตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการจัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาได้มากขึ้น อาทิ น้ำยาล้างไตทางช่องท้องชนิดถุงคู่ (CAPD) และ Clopidogrel bisulfate 75 mg tablets เป็นต้น

หากตัดยอดจำหน่ายเวชภัณฑ์ออกไป ตัวเลขน่าจะต่ำกว่าที่เห็น ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดยาในประเทศ พบว่า ยอดขายขององค์การเภสัชกรรมไม่ถึงร้อยละ 10 ของมูลค่าตลาดยาทั้งหมด

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ