เผย 14 รายชื่อ บจ. ส่งแบบรายงานงบการเงินไม่ครบ

6 ก.ค. 2559 | อ่านแล้ว 675 ครั้ง


	เผย 14 รายชื่อ บจ. ส่งแบบรายงานงบการเงินไม่ครบ

เผยรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งงบการเงิน แบบ 56-1 และแบบ 56-2 จำนวน 14 บริษัท ตามความในมาตรา 56 อนุโลมตามมาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่มาภาพประกอบ: acnews.net)

6 ก.ค. 2559 เว็บไซต์ข่าวหุ้น รายงานว่าตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ออกข้อกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 56 อนุโลมตามมาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องนำส่งงบการเงินแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทที่ออกหุ้น (แบบ56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559  มีบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งงบการเงิน แบบ 56-1 และแบบ 56-2 จำนวน 14 บริษัท ดังนี้ 

ชื่อบริษัท                       จำนวนวันที่ล่าช้า

1. บริษัท สแกนโกลบอล จำกัด (มหาชน)  หรือ SCAN 

    แบบ 56-1 ปี 54            1,550    

    แบบ 56-2 ปี 54            1,522    

    งบการเงิน Q1 ปี 55            1,507    

    งบการเงิน Q2 ปี 55            1,416    

    งบการเงิน Q3 ปี 55            1,324    

    งบการเงินรายปี 55             1,217    

    แบบ 56-1 ปี 55              1,186    

    แบบ 56-2 ปี 55               1,157     

    งบการเงิน Q1 ปี 56            1,142    

    งบการเงิน Q2 ปี 56            1,051    

    งบการเงิน Q3 ปี 56            959    

    งบการเงินรายปี 56              822    

    แบบ 56-1 ปี 56               822    

    แบบ 56-2 ปี 56               792     

    งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 57*        686    

    งบการเงินรายปี 57            457    

    แบบ 56-1 ปี 57            457    

    แบบ 56-2 ปี 57            427    

    งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 58*        321    

    งบการเงินรายปี 58            91     

    แบบ 56-1 ปี 58            91    

    แบบ 56-2 ปี 58            61    

                       

2. บริษัท เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SMC   

     แบบ 56-1 ปี 54            1,550    

    แบบ 56-2 ปี 54            1,522    

    งบการเงิน Q1 ปี 55            1,507    

    งบการเงิน Q2 ปี 55            1,416    

    งบการเงิน Q3 ปี 55            1,324    

    งบการเงินรายปี 55            1,217    

    แบบ 56-1 ปี 55            1,186    

    แบบ 56-2 ปี 55            1,157    

    งบการเงิน Q1 ปี 56            1,142    

    งบการเงิน Q2 ปี 56            1,051    

    งบการเงิน Q3 ปี 56            959    

    งบการเงินรายปี 56            822    

    แบบ 56-1 ปี 56            822    

    แบบ 56-2 ปี 56            792    

    งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 57*        686    

    งบการเงินรายปี 57            457    

    แบบ 56-1 ปี 57            457    

    แบบ 56-2 ปี 57            427    

    งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 58*        321    

    งบการเงินรายปี 58            91    

    แบบ 56-1 ปี 58            91    

    แบบ 56-2 ปี 58            61    

                       

3. บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ YNP 

    งบการเงิน Q1 ปี 56            1,142    

    งบการเงิน Q2 ปี 56            1,051    

    งบการเงิน Q3 ปี 56            959    

    งบการเงินรายปี 56            853    

    แบบ 56-1 ปี 56            822    

    แบบ 56-2 ปี 56            792    

    งบการเงิน Q1 ปี 57            777    

    งบการเงิน Q2 ปี 57            686    

    งบการเงิน Q3 ปี 57            594    

    งบการเงินรายปี 57            457    

    แบบ 56-1 ปี 57            457    

    แบบ 56-2 ปี 57            427    

    งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 58*        321    

    งบการเงินรายปี 58            91    

    แบบ 56-1 ปี 58            91    

    แบบ 56-2 ปี 58            61    

                       

4. บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TUCC   

    งบการเงินรายปี 55            1,217    

    แบบ 56-1 ปี 55              1,186    

    งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 56*        1,051    

    งบการเงินรายปี 56            853    

    แบบ 56-1 ปี 56              822    

    งบการเงิน Q1 ปี 57            777    

    งบการเงิน Q2 ปี 57            686    

    งบการเงิน Q3 ปี 57            594     

    งบการเงินรายปี 57            486    

    แบบ 56-1 ปี 57              457    

    แบบ 56-2 ปี 57              427    

    งบการเงิน Q1 ปี 58            412    

    งบการเงิน Q2 ปี 58            321    

    งบการเงิน Q3 ปี 58            227    

    งบการเงินรายปี 58             122    

    แบบ 56-1 ปี 58               91    

    แบบ 56-2 ปี 58               61    

    งบการเงิน Q1 ปี 59            45    

                       

5. บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ LVT 

     งบการเงินรายปี 57            486    

    แบบ 56-1 ปี 57              457    

    แบบ 56-2 ปี 57              427    

    งบการเงิน Q1 ปี 58            412    

    งบการเงิน Q2 ปี 58            321    

    งบการเงิน Q3 ปี 58            227    

    งบการเงินรายปี 58            122    

    แบบ 56-1 ปี 58               91    

    แบบ 56-2 ปี 58               61    

    งบการเงิน Q1 ปี 59            45    

                       

6. บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ AI 

งบการเงินรายปี 57    บริษัทนำส่งงบการเงินปี 2557 เมื่อวันที่ 27มีนาคม 2558 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ให้บริษัทนำส่งงบการเงินปี 2557 ฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังมิได้นำส่งงบการเงินดังกล่าว  (รายละเอียดตามข่าวของสำนักงาน ก.ล.ต. ฉบับที่ 55/2558ลงวันที่ 27 เมษายน 2558)   

  งบการเงิน Q1 ปี 58            412    

 งบการเงิน Q2 ปี 58            321    

 งบการเงิน Q3 ปี 58               227    

งบการเงินรายปี 58    บริษัทนำส่งงบการเงินปี 2558 เมื่อวันที่ 29มีนาคม 2559 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ให้บริษัทนำส่งงบการเงินปี 2558 ฉบับแก้ไขโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังมิได้นำส่งงบการเงินดังกล่าว  (รายละเอียดตามข่าวของสำนักงานก.ล.ต. ฉบับที่ 42/2559 ลงวันที่ 29 เมษายน2559)   

งบการเงิน Q1 ปี 59            45    

                       

7. บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE)   

  งบการเงินรายปี 57    บริษัทนำส่งงบการเงินปี 2557 เมื่อวันที่ 26มีนาคม 2558 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ให้บริษัทนำส่งงบการเงินปี 2557 ฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังมิได้นำส่งงบการเงินดังกล่าว  (รายละเอียดตามข่าวของสำนักงาน ก.ล.ต. ฉบับที่ 55/2558ลงวันที่ 27 เมษายน 2558)   

 งบการเงิน Q1 ปี 58                        412    

 งบการเงิน Q2 ปี 58            321    

 งบการเงิน Q3 ปี 58            227    

 งบการเงินรายปี 58    บริษัทนำส่งงบการเงินปี 2558 เมื่อวันที่ 29มีนาคม 2559 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ให้บริษัทนำส่งงบการเงินปี 2558 ฉบับแก้ไขโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังมิได้นำส่งงบการเงินดังกล่าว  (รายละเอียดตามข่าวของสำนักงานก.ล.ต. ฉบับที่ 42/2559ลงวันที่ 29 เมษายน2559)   

งบการเงิน Q1 ปี 59            45    

                       

8. บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BUI 

    งบการเงิน Q1 ปี 58            412    

    งบการเงิน Q2 ปี 58            321    

    งบการเงิน Q3 ปี 58            227    

    งบการเงินรายปี 58            122    

    งบการเงิน Q1 ปี 59            45    

                       

9. บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)  หรือ AQ 

    งบการเงินรายปี 58            122    

    แบบ 56-1 ปี 58            91    

    แบบ 56-2 ปี 58            61    

    งบการเงิน Q1 ปี 59            45    

                       

10. บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PAE  

      แบบ 56-2 ปี 58            61    

                       

11. บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) หรือ TT&T  

    งบการเงินรายปี 58             91    

    แบบ 56-1 ปี 58             91     

                       

12. บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRC   

      แบบ 56-2 ปี 58             61    

                       

13. บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CHUO   

     งบการเงิน Q1 ปี 59               45    

                       

14. บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ POLAR   

      งบการเงิน Q1 ปี 59             45    

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ