ส่งออกสินค้า 'ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์' ครึ่งปีแรกลดลงร้อยละ 4.72

5 ก.ย. 2559 | อ่านแล้ว 1639 ครั้ง


	ส่งออกสินค้า 'ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์' ครึ่งปีแรกลดลงร้อยละ 4.72

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เผยส่งออกครึ่งปี 2559 มีมูลค่า 25,701.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.72 สาเหตุตลาดผันผวนและอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี (ที่มาภาพประกอบ: batchgeo.com)

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2559 ที่ผ่านมาว่านายสมบูรณ์  หอตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดเผยสถานการณ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยในปัจจุบันและแนวโน้มปี 2559 ภายใต้การรวบรวมข้อมูลและดำเนินงานโดย E&E Intelligence Unit พบว่า สถานการณ์การส่งออกของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมช่วง 6 เดือนแรกปี 2559 มีมูลค่าส่งออก 25,701.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.72 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยสหรัฐอเมริกา เป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยสัดส่วนร้อยละ 18.87 รองลงมา คือ อาเซียน สหภาพยุโรป (อียู) ญี่ปุ่น และ จีน มีสัดส่วนร้อยละ 18.74, 14.07, 9.68 และ 7.85  ตามลำดับ

“มูลค่าส่งออกสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวลดลงระยะนี้ เนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิตอล  โดยธรรมชาติของตลาดจะนิ่งสักระยะ เพื่อรอดูการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเทคโนโลยี  ผู้ประกอบการภาคการผลิตก็อยู่ในช่วงปรับตัวเพื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0”  นายสมบูรณ์ กล่าว

สำหรับภาพรวมดัชนีผลผลิตยังอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเป็น 109.97 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.82 มีการลงทุนเพิ่ม 42 โครงการ เงินลงทุนประมาณ  23,276 ล้านบาท ส่วนแนวโน้มไตรมาส 3 การผลิตจะปรับตัวขึ้นร้อยละ 7.88 สินค้าไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.87 ในกลุ่มเครื่องปรับอากาศแยกส่วนคอนเดนซิ่ง เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต และตู้เย็น  คาดสิ้นปี 59 มูลค่าส่งออกโดยรวมจะอยู่ที่ 53,085 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 1.6

นายสมบูรณ์ กล่าวว่าสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อยกระดับมาตรฐานและขยายขอบข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรองรับการขยายการลงทุน และเพิ่มศักยภาพการผลิตในประเทศไทยสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมกลุ่ม S-Curve และอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบ Super Cluster โดยมีเป้าหมายในการจัดทำมาตรฐานรองรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมายปี 2560 – 2564 จำนวน 283 มาตรฐาน โดย สมอ. ประมาณการงบลงทุนไว้ 500 ล้านบาท จะมีขอบข่ายครอบคลุมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่และกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมที่มีศักยภาพ อาทิ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ(Smart  Electronics) เช่น เครื่องซักผ้า, เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ, อุปกรณ์เชื่อมต่อwifi, wireless, Internet of Things(IoT)  และสมองกลฝังตัว (Embedded system) เป็นต้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในทางการแพทย์และเพื่อสุขภาพ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: