สรรพากรแจงขยายเวลาลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก 1 ปี

2 มี.ค. 2559 | อ่านแล้ว 2070 ครั้ง


	สรรพากรแจงขยายเวลาลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก 1 ปี

กรมสรรพากรแจงขยายเวลาการใช้อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบ 7 ขั้น ต่อไปอีก 1 ปีภาษี คือ ปีภาษี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นอัตราภาษีที่ใช้คำนวณสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 

2 มี.ค. 2559 สำนักข่าวไทย รายงานว่ากรมสรรพากรชี้แจงว่าด้วยขณะนี้พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 600) พ.ศ.2559 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 แล้ว โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นการขยายเวลาการใช้อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบ 7 ขั้น ต่อไปอีก 1 ปีภาษี คือ ปีภาษี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นอัตราภาษีที่ใช้คำนวณสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

สำหรับการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เพื่อให้เป็นที่เข้าใจทั่วกัน โดยกำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้ ดังนี้ เงินได้สุทธิตั้งแต่  1 – 150,000 บาท  ยกเว้น  ส่วนที่เกิน 150,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท  เสียภาษีร้อยละ  5 ส่วนที่เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท  เสียภาษีร้อยละ  10  ส่วนที่เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 750,000 บาท  เสียภาษีร้อยละ 15 ส่วนที่เกิน 750,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท เสียภาษีร้อยละ  20 ส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท  เสียภาษีร้อยละ  25 ส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท  เสียภาษีร้อยละ  30  และส่วนที่เกิน 4,000,000 บาท เสียภาษีร้อยละ 35

ส่วนเงินได้สุทธิหลังจากการคำนวณเงินได้พึงประเมินหักด้วยค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนแล้ว ในส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาทแรกยังคงได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดิม ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 470) พ.ศ.2551 การขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าว เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และค่าครองชีพในปัจจุบัน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: