กรมบัญชีกลางเผยเบิกจ่าย 4 เดือนแรกปีงบฯ 59 ไป 1,048,631 ล้านบาท

2 ก.พ. 2559 | อ่านแล้ว 566 ครั้ง


	กรมบัญชีกลางเผยเบิกจ่าย 4 เดือนแรกปีงบฯ 59 ไป 1,048,631 ล้านบาท

กรมบัญชีกลางระบุการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 พบว่างบประมาณภาพรวม เบิกจ่ายได้ 1,048,631 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,720,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.55 (ที่มาภาพ: bloomberg.com)

2 ก.พ. 2559 สำนักข่าวอินโฟเควสท์ รายงานว่านายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 ว่า งบประมาณภาพรวม เบิกจ่ายได้ 1,048,631 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,720,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.55 แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายได้ 960,447 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,175,646 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.15 และรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ 88,184 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 544,354 หรือคิดเป็นร้อยละ 16.20

โดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสูงกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของงบประมาณปี 2558 เนื่องจากหน่วยงานราชการได้เตรียมพร้อมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไว้แล้ว ส่งผลให้การเบิกจ่ายภาครัฐได้ตามเป้าหมายตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

ทั้งนี้ หากนำผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559 ในภาพรวม เบิกจ่ายได้ 1,048,631 ล้านบาท มารวมกับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายได้ 102,197 ล้านบาท คิดเป็นวงเงินรวม 1,150,828 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2558 เนื่องจากผลการเบิกจ่ายภาพรวมปีงบประมาณ 2558 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สามารถเบิกจ่ายได้เพียง 1,064,617 ล้านบาทเท่านั้น ส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขณะที่ โครงการสำคัญตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ประกอบด้วย 1. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท วงเงินรวม 36,462 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว 14,526 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 2,497 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.8 ซึ่งเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนสามารถลงนามในสัญญาได้เพียง 11,375 ล้านบาท และเบิกจ่ายได้ 1,705 ล้านบาท เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท อย่างใกล้ชิด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด คลังเขตและคลังจังหวัด และช่วยขจัดปัญหาต่างๆ ซึ่งส่งผลให้การเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น

2.มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน วงเงินรวม 3,194 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว 1,950 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 1,178 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.9

3.โครงการช่วยเหลือเกษตรและคนยากจน โดยสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร วงเงินรวม 254 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว 120 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.9

4.มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ วงเงินรวม 39,748 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว 31,981 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 27,531 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.2

"จากการที่ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย และขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของการดำเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานราชการสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว พร้อมทั้งกรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือเวียนให้สำนักงานคลังจังหวัดขยายเวลาการให้บริหารแก่ส่วนราชการนั้น จึงทำให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และคาดการณ์ว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 100% ภายในมีนาคม 2559 ตามที่รัฐบาลกำหนด" นายมนัส กล่าว

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ