แรงงานต่างถิ่น: ครม. เห็นชอบหลักการร่าง พรบ.นำคนต่างด้าวเข้าทำงานกับคนในประเทศ

1 เม.ย. 2559 | อ่านแล้ว 629 ครั้ง


	แรงงานต่างถิ่น: ครม. เห็นชอบหลักการร่าง พรบ.นำคนต่างด้าวเข้าทำงานกับคนในประเทศ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวเข้าทำงานกับคนในประเทศตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ แต่ให้ส่งกลับไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วน ก่อนส่งกลับเข้าคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง แต่หากเห็นว่ามีส่วนใดจำเป็นเร่งด่วนให้แยกออกมาเพื่อออกเป็นคำสั่งตามมาตรา 44 (ที่มาภาพ: asiancorrespondent.com)

1 เม.ย. 2559 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการร่างพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวเข้าทำงานกับคนในประเทศ ที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อให้ครอบคลุมนายหน้าผู้จัดหาแรงงาน นายจ้าง และลูกจ้าง จากเดิมที่มีการบันทึกข้อตกลงในการนำแรงงานตนค่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา เข้ามาทำงาน แต่ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ กรณีการรับเข้ามาทำงานของนายจ้างโดยตรง กับรับสมัครแรงงานผ่านบริษัทจัดหางาน แต่บริษัทจัดหางานนั้นจะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท และมีหลักประกันไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท เพราะหากมีการกระทำผิดจะได้สามารถเอาผิดปรับเงินได้ และบริษัทดังกล่าวจะต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยร่วมด้วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานต่างด้าวมีการเอารัดเอาเปรียบ และเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานที่ไทยกำลังถูกจับตาอยู่ หรือเทียร์ 3 โดยที่ประชุมเห็นว่าการออกกฎหมายดังกล่าวนี้ยังมีถ้อยคำไม่ชัดเจนในบางประเด็นจึงมีมติให้ส่งกลับไปให้กฤษฎีกาพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องออกเป็นพระราชกำหนดตามที่ฝ่ายต่าง ๆ ตั้งข้อสังเกตหรือไม่หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถออกเป็นพระราชบัญญัติได้ให้ส่งกลับมาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่ แต่หากเห็นว่ามีส่วนใดจำเป็นเร่งด่วนให้แยกออกมาเพื่อออกเป็นคำสั่งตามมาตรา 44

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ