ขยายระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านถึง 31 มี.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558 | อ่านแล้ว 1113 ครั้ง


	ขยายระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านถึง 31 มี.ค. 2559

คณะรัฐมนตรีได้ขยายระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อในโครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่เดิมต้องยื่นคำขอกู้ และทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จใน 31 ธ.ค. 2558 เป็นภายในวันที่ 31 มี.ค. 2559 หรือภายในกรอบวงเงินที่กำหนด (ที่มาภาพประกอบ : koratsign.com)

31 ธ.ค. 2558 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้ได้พิจารณาเรื่องการขอขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้ 

1. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านโดยให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 หรือภายในกรอบวงเงินที่กำหนด  60,000 ล้านบาท (ธนาคารออมสิน 30,000 ล้านบาท และ ธ.ก.ส. 30,000 ล้านบาท) แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงกำหนดก่อน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

2. โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศที่ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงิน 16,000 ล้านบาท ที่ไม่สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในไตรมาสที่ 1 อนุมัติให้ก่อหนี้ได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2559 และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สำหรับโครงการ/รายการที่ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ ให้ยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในโครงการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ 

3. โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ที่ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 24,000 ล้านบาท ที่ไม่สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อนุมัติให้ยกเลิกโครงการ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 108 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ 

 

 

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ