เผย 29 รายชื่อคณะกรรมการไตรภาคีศึกษาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

30 ธ.ค. 2558 | อ่านแล้ว 3636 ครั้ง


	เผย 29 รายชื่อคณะกรรมการไตรภาคีศึกษาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

เผยนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ ได้ 29 คน จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตัวแทนจากฝ่ายผู้คัดค้านโรงไฟฟ้า เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ รวมถึงกลุ่มข้าราชการและ กฟผ. ร่วมพิจารณาศึกษาการดำเนินงานของโครงการแล้ว (ที่มาภาพข่าว : กฟผ.)

30 ธ.ค. 2558 เว็บไซต์ กฟผ. รายงานว่า ว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ (อสค.) เปิดเผยว่า ตามที่ ตัวแทนชุมชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ได้ยื่นหนังสือต่อรัฐบาลเพื่อขอให้ กฟผ. ยุติการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ รวมถึงมีการตั้งข้อสังเกตถึงแบบประเมิน EHIA ที่ สผ. ชี้แจงว่ายังมี 100 กว่าประเด็นที่ กฟผ. ต้องปรับปรุงฉะนั้นจึงไม่ควรเร่งดำเนินการพร้อมกับขอให้เร่งดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อเจรจาอย่างเป็นทางการโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ตัวแทนจากภาครัฐ คือ กระทรวงพลังงาน กฟผ. และตัวแทนจากรัฐบาล 2) ตัวแทนจากฝ่ายผู้คัดค้านโรงไฟฟ้า เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) นักวิชาการ และ 3) ตัวแทนจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องด้วยการดำเนินงานของโครงการฯมีผลกระทบในวงกว้าง สมควรมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปสู่การดำเนินโครงการที่มีความสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย

1) พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานกรรมการ

2) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 กรรมการ

3) นายสมนึก บำรุงสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน กรรมการ

4) ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ

5) อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรรมการ

6) นางปิยนันทน์ โศภนคณาภรณ์ รองเลขาธิการสำนักนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ

7) ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กรรมการ

8) ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรรมการ

9) พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ กรรมการ

10) พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล กรรมการ

11) พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ กรรมการ

12) นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการ

13) นายสุนทร คุณชัยมัง กรรมการ

14) นายสุรพงษ์ พรมเท้า กรรมการ

15) รองศาสตราจารย์ภิญโญ มีชำนะ กรรมการ

16) รองศาสตราจารย์เรณู เวชรัตน์พิมล กรรมการ

17) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาท มีแต้ม กรรมการ

18) นายเดชรัตน์ สุขกำเนิด กรรมการ

19) นายสวาสดิ์ เถาว์กลอย กรรมการ

20) นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล กรรมการ

21) นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน กรรมการ

22) นายอธิราช ตำดี กรรมการ

23) นายสมศักดิ์ นบนอบ กรรมการ

23) นายสมศักดิ์ นบนอบ กรรมการ

24) นายธนพล เพ็ญรัตน์ กรรมการ

25) ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและเลขานุการร่วม

26) ผู้แทนกระทรวงพลังงาน ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและเลขานุการร่วม

27) เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

28) เจ้าหน้าที่สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

29) เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1) ศึกษาแนวทางและเสนอแนะการกำหนดนโยบายและมาตรการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน 2) อำนวยการ เร่งรัดการดำเนินการ และติดตามผลการดำเนินการของส่วนราชการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 4) เชิญผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง ตลอดจนจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหา 5) รายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: