บอร์ด ธ.ก.ส. อนุมัติ 200 ล้านจัดทัวร์เกษตรกร 

30 มิ.ย. 2558 | อ่านแล้ว 926 ครั้ง


	บอร์ด ธ.ก.ส. อนุมัติ 200 ล้านจัดทัวร์เกษตรกร 

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผย บอร์ด ธ.ก.ส. อนุมัติวงเงิน 200 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะให้เกษตรกรทั่วประเทศมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรระหว่างกันพร้อมนำเกษตรกรทัศนศึกษาพื้นที่ด้านเกษตรระหว่างภูมิภาคด้วย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการภายในปีนี้ถึงปี 2560 (ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย)

30 มิ.ย. 2558 สำนักข่าวไทยรายงานว่านายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ธ.ก.ส. ณ. ชุมชนบ้านปางกอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการแหล่งน้ำแก่ผู้แทนเกษตรกรในเขตพื้นที่การดำเนิน ธ.ก.ส. ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ และน่าน  พบปะเกษตรกรลูกค้า เพื่อรับฟังปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มอบนโยบายการบริหารจัดการแหล่งน้ำ มอบฝายชะลอน้ำขนาดกลางให้กับชุมชนบ้านปางกองพร้อมรับฟังปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยรมว.คลังกล่าวว่า บอร์ด ธ.ก.ส. ได้อนุมัติวงเงิน 200 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะให้เกษตรกรทั่วประเทศมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรระหว่างกันพร้อมนำเกษตรกรทัศนศึกษาพื้นที่ด้านเกษตรระหว่างภูมิภาคด้วย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการภายในปีนี้ถึงปี 2560

 นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบฝายชะลอน้ำขนาดกลางให้กับชุมชนบ้านปางกองและร่วมพูดคุยกับเกษตรกรลูกค้าที่มาร่วมงาน เพื่อรับทราบปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและติดตามการดำเนินงานตามโครงการนโยบายรัฐบาล

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ได้จัดทำโครงการ “รักษ์ฟ้า สร้างฝาย ขยายป่า”  ซึ่งเป็นการนำแนวทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าอันเนื่องจากพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปัญหาป่าต้นน้ำขาดความชุ่มชื้น เพิ่มปริมาณน้ำในชั้นดิน ชะลอความเสียหายจากน้ำในฤดูน้ำหลากและเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้ง

สำหรับการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เริ่มจาก สร้างฝายต้นน้ำ เป็นฝายขนาดเล็กตามลุ่มน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นดักดินตะกอน เก็บกักน้ำและจ่ายน้ำที่กักเก็บออกไปรอบ ๆ ในช่วงฤดูแล้ง ทำให้เกิดความชุ่มชื้น ฝายชะลอน้ำ ฝายขนาดกลางในพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อชะลอการไหลของน้ำที่จะท่วมพื้นที่การเกษตรในฤดูน้ำหลากและเก็บกักในฤดูแล้ง เป็นฝายกึ่งถาวรหรือแบบถาวร นอกจากนั้นยังส่งเสริมการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ ตามภูมิสังคม รวมถึงปลูกหญ้าแฝก ป้องกันการพังทลายของดินร่วมกับชุมชนและองค์กรภายนอก และปรับเปลี่ยนทัศนคติการเผาเศษซากวัสดุการเกษตร ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ สร้างฝายต้นน้ำ 2,999 ฝาย  สร้างฝายขนาดกลาง 237 ฝาย  พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 144,787 ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ 39,446 ครัวเรือน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: