ผลตรวจเยี่ยมหลักสูตร ป.เอก หลายแห่งไม่ผ่านมาตรฐาน 

30 พ.ค. 2558 | อ่านแล้ว 660 ครั้ง


	ผลตรวจเยี่ยมหลักสูตร ป.เอก หลายแห่งไม่ผ่านมาตรฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เผยผลตรวจเยี่ยมผลตรวจการตรวจเยี่ยมการจัดหลักสูตรปริญญาเอก 4 มหาวิทยาลัย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแค่แห่งเดียว พบคุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตรตรงกับสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน การเรียนไม่ตรงตัวชี้วัด

30 พ.ค. 58 เว็บไซต์เดลินิวส์รายงานเมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่ผ่านมาว่า  รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยในที่ประชุม กกอ.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการตรวจเยี่ยมนำร่องการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ของคณะอนุกรรมการทำงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้ตรวจเยี่ยม  2 สาขา ในสถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ สาขาวิชาบริหารการศึกษา 3 แห่ง และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3 แห่ง ซึ่งผลการตรวจเยี่ยมพบว่า มีเพียงแห่งเดียวที่สามารถจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกได้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ส่วนที่เหลือยังไม่สอดคล้อง

รศ.ดร.พินิติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเด็นที่ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานหลักสูตร ได้แก่ คุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ตรงกับสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน  หรือ การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการศึกษายังไม่ได้ดำเนินการตามตัวบ่งชี้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และคุณภาพของดุษฎีนิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษายังไม่มีความลุ่มลึกควรแก่การเป็นดุษฎีนิพนธ์ 

อย่างไรก็ตาม กกอ.ให้แจ้งผลการตรวจเยี่ยมต่อสถาบันแล้ว เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด แต่ระหว่างนี้สถาบันยังสามารถรับนักศึกษาได้ ส่วนนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาก็ควรตรวจสอบก่อนว่า หลักสูตรนั้นผ่านการรับทราบจาก สกอ.แล้วหรือไม่

นอกจากนี้ กกอ.ได้เห็นชอบกรอบแนวทางในการตรวจเยี่ยมและแผนการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก และเห็นชอบให้ใช้ระบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกในการศึกษาวิจัยติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกในภาพรวมของทุกหลักสูตร เพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการกำกับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของประเทศไทย”รศ.ดร.พินิติกล่าว

ทั้งนี้ ข้อมูลปี 2556 พบสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก จำนวน 95 แห่ง 1,127 หลักสูตร มีนักศึกษา จำนวน 24,514 คน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ