ชาวเน็ตล่าชื่อค้านสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา 14 กม.

27 ส.ค. 2558 | อ่านแล้ว 2293 ครั้ง


	ชาวเน็ตล่าชื่อค้านสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา 14 กม.

กลุ่ม Friends Of the River (FOR) ล่าชื่อผ่าน Change.org คัดค้านโครงการสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาข้างละ 7 กม.เริ่มตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ารวมระยะทางสองฝั่งแม่น้ำ 14 กม. ระบุขาดการพิจารณาศึกษาอย่างรอบด้านโดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเช่น ด้านชลศาสตร์ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านภูมิทัศน์ ด้านนิเวศน์วิทยาด้านผังเมือง และด้านสถาปัตยกรรมอีกทั้งยังขาดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งๆที่แม่น้ำเจ้าพระยา คือพื้นที่สาธารณะของคนทั้งชาติ (ที่มาภาพข่าว: Change.org)

27 ส.ค. 2558 กลุ่ม Friends Of the River (FOR) ได้สร้างการรณรงค์เรื่อง "ยับยั้งการสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา 14 กม." ผ่านเว็บไซต์ Change.org โดยระบุว่าเนื่องด้วยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชามีนโยบายจัดสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาข้างละ 7 กม.เริ่มตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ารวมระยะทางสองฝั่งแม่น้ำ 14 กม.โดยมีลักษณะเป็นโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ยื่นเข้าไปในแม่น้ำข้างละ 12-15 ม. และมีเสาตอหม้อขนาดใหญ่ปักลงไปในลำน้ำมากกว่า400 ต้น ทั้งนี้ได้มีการอนุมัติกรอบงบประมาณ 14,000 ล้านบาท ตามมติครม. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยเมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่ผ่านมามีผู้สนับสนุนการงการรณรงค์นี้ถึง 7,739 คน แล้ว

ทั้งนี้กลุ่มFriends Of the River ระบุว่ารัฐบาลจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนมกราคม 2559 ใช้ระยะเวลาโครงการประมาณ 18 เดือน

7 เหตุผลที่เราขอให้มีการยกเลิกโครงการดังกล่าว มีดังนี้

1. เป็นโครงการที่จัดทำอย่างเร่งด่วนโดยขาดการพิจารณาศึกษาอย่างรอบด้านโดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเช่น ด้านชลศาสตร์ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านภูมิทัศน์ ด้านนิเวศน์วิทยาด้านผังเมือง และด้านสถาปัตยกรรมอีกทั้งยังขาดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งๆที่แม่น้ำเจ้าพระยา คือพื้นที่สาธารณะของคนทั้งชาติ

2. ด้านชลศาสตร์และอุทกศาสตร์ ส่งผลให้ลำน้ำมีขนาดแคบลง 15-20%ทำให้กระแสน้ำไหลเร็วขึ้นเพิ่มความเสียงในการกัดเซาะตลิ่งและน้ำยกตัวสูงขึ้นในฤดูน้ำหลาก

3. ด้านระบบนิเวศเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียและเป็นที่สะสมขยะใต้ทางเดินริมน้ำส่งผลให้คุณภาพน้ำแย่ลง

4. ทำลายการเชื่อมต่อระหว่างคนกับแม่น้ำชุมชนริมน้ำเกิดผลกระทบเรื่องความปลอดภัยและเพิ่มจุดเสี่ยงของปัญหาด้านอาชญากรรม และแหล่งมั่วสุม

5. ด้านผังเมือง รูปแบบเดียวตลอด 14 กม.ของโครงการไม่สอดคล้องกับความหลากหลายของการใช้ที่ดินไม่สอดคล้องกับโครงข่ายคมนาคมและการเชื่อมต่อในพื้นที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

6. ด้านภูมิทัศน์ เป็นการสร้างสิ่งแปลกปลอมในลำน้ำทำลายทัศนียภาพสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาและบดบังสถาปัตยกรรมที่สำคัญ เช่น วัดและวังส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยที่มีภูมิทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเอกลักษณ์สำคัญ

7. ความไม่โปร่งใสของการใช้เงินงบประมาณ 14,000 ล้านบาทที่ยังขาดความชัดเจนนำไปสู่การสร้างโครงการขนาดใหญ่เกินความจำเป็นสำหรับทางจักรยานและทางเดินริมน้ำควรแล้วหรือที่จะนำเงินดังกล่าวมาทำลายแม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว โครงการนี้ไม่เพียงสร้างปัญหาใหม่แต่ยังเพิ่มและทำให้สถานการณ์ของปัญหาในพื้นที่ริมน้ำทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งถ้ายังคงดำเนินโครงการนี้ต่อไปประเทศจะสูญเสียแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นสมบัติของชาติอย่างไม่มีวันเอากลับคืนมาได้

เราจึงขอเรียกร้องให้เริ่มต้นใหม่ด้วยกระบวนการที่ถูกต้องมีการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำอย่างบูรณาการโดยเป็นมากกว่าทางเดินริมน้ำ แต่ต้องนำไปสู่การฟื้นฟูย่านฟื้นฟูระบบนิเวศน์

เพื่อตอบสนองกับความต้องการที่แท้จริงของคนในพื้นที่และคนในชาติเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของแม่น้ำอันเป็นรากเหง้าของชาติไทยสืบต่อไป

ร่วมกันลงชื่อเพื่อยับยั้งการสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา 14 กม.ใช้สิทธิพลเมืองในการร่วมคิด ร่วมสร้างและปกป้องแม่น้ำเจ้าพระยากลับคืนมา ได้ที่ www.change.org

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

facebook page : Friends of the River FOR

info graphic video

Friends of the River คำถามจากริมน้ำ 14 กม.

 

 

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: