ชวนดู "อัตรานิตยภัต" หรือ "เงินเดือนพระ" หลัง สปช. เสนอเก็บภาษีพระที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท

27 พ.ค. 2558 | อ่านแล้ว 16006 ครั้ง


	ชวนดู "อัตรานิตยภัต" หรือ "เงินเดือนพระ" หลัง สปช. เสนอเก็บภาษีพระที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท

[ดาวน์โหลดท้ายข่าว] บัญชีอัตรานิตยภัตปรับใหม่ "ฉบับย่อ" พระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ เลขานุการ พระเปรียญ 9 ประโยคและพระอธิการ ที่ประกาศใช้ตั้งแต่เมษายน 2554 หลังล่าสุด สปช. เสนอเก็บภาษีพระที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท

27 พ.ค. 2558 สืบเนื่องจากข้อเสนอของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่ให้เก็บภาษีพระภิกษุที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท และเก็บภาษีวัดที่จัดกิจกรรมเชิงพุทธพาณิชย์ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบข้อเสนอดังกล่าวและมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ศึกษาถึงความเป็นไปได้และรายงานกลับมาภายใน 30 วัน หรือวันที่ 12 มิ.ย. นี้ ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์โดยกว้างขวางนั้น

จากข้อมูลเมื่อปี 2554 พบว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในขณะนั้นได้เห็นชอบเพิ่มเงินนิตยภัต เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการประกอบกิจพระศาสนา 195,572,400 บาท จากเดิมได้รับ 930 ล้านบาท รวมเป็น 1,122,572,400 บาท และให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ซึ่งนิตยภัตที่ปรับขึ้นนั้น ปรับขึ้นตั้งแต่ระดับชั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า จนถึงระดับชั้นพระครูสัญญาบัตร โดยมีพระสงฆ์ 40,000 รูป ที่จะได้รับเงินนิตยภัตเพิ่ม ดังนี้ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ปรับเป็น 37,700 บาท สมเด็จพระสังฆราช 34,200 บาท ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 30,800 บาท สมเด็จพระราชาคณะ 27,400 บาท กรรมการ มส. 23,900 บาท เจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ 23,900 บาท พระราชาคณะ เจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏ 20,500 บาท เจ้าคณะภาค-แม่กองบาลี-แม่กองธรรม 17,100 บาท รองเจ้าคณะภาค 13,700 บาท เจ้าคณะจังหวัด-เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 10,300 บาท 

ส่วนระดับชั้นพระราชาคณะนั้น เจ้าคณะรองชั้นสัญญาบัตร-พระราชาคณะชั้นธรรม 13,700 บาท พระราชาคณะชั้นเทพ-พระราชาคณะเจ้าคณะจังหวัด 10,300 บาท พระราชาคณะชั้นราช 6,900 บาท พระราชาคณะปลัดขวา-ปลัดซ้าย-ปลัดกลาง-พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.9 5,500 บาท พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.7-8 5,200 บาท พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.5-6 -เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก 4,800 บาท พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.4/รองเจ้าคณะจังหวัด-เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท 4,500 บาท พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.3-พระราชาคณะชั้นสามัญยกฝ่ายวิปัสนาธุระ-เจ้าคณะอำเภอ-เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี-พระเปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9)-พระคณาจารย์เอก 4,100 บาท พระราชาคณะชั้นสามัญยก-พระครูปลัดชั้นเอกของสมเด็จพระราชาคณะ-พระคณาจารย์โท 3,800 บาท

สำหรับตำแหน่งพระครูสัญญาบัตรตั้งแต่พระราชาคณะชั้นสามัญยก/เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ-พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก-เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ 3,800 บาท พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท-เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก-ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ-พระครูสัญญาบัตรเทียบเท่า ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ-รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก-เลขานุการเจ้าคณะภาค-พระครูปลัดรองสมเด็จพระราชาคณะ 3,400 บาท พระครูสัญญาบัตรระดับเจ้าคณะอำเภอชั้นโท-เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี-รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท-ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก-พระครูสัญญาบัตรเทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก-รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก-เจ้าคณะตำบลชั้นเอก-เลขานุการรองเจ้าคณะภาค-เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด-พระครูปลัดของเทียงรองสมเด็จพระราชาคณะ-พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราชชั้นเอกได้รับ 3,100 บาท 

พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท-เจ้าคณะตำบลชั้นโท-ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท-พระครูสัญญาบัตรเทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท-เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก-รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี-พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราชชั้นโท-พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม-เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด 2,700 บาท พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นตรี-เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท-เจ้าอธิการ 2,500 บาท พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นตรี-เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ 2,200 บาท พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์-ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์-เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ-พระอธิการ 1,800 บาท และเลขานุการเจ้าคณะตำบล 1,200 บาท

อนึ่งตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. 2514 "นิตยภัต" หมายถึง เงินงบประมาณที่กรมการศาสนาได้รับเป็นประจำปี เพื่อจ่ายถวายอุปถัมภ์แก่พระภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือพระภิกษุผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตรานิตยภัตซึ่งขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังแล้ว โดยกรมการศาสนาจะเบิกจ่ายนิตยภัตถวายพระภิกษุ ตามอัตราและวงเงินที่ทำความตกลงไว้กับกระทรวงการคลัง

สำหรับบัญชีอัตรานิตยภัตปรับใหม่ "ฉบับย่อ" พระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ เลขานุการ พระเปรียญ 9 ประโยคและพระอธิการ ที่ประกาศใช้ตั้งแต่เมษายน 2554 สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

http://www.onab.go.th/attachments/690_AccNitaya54.pdf

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ