คนไทยรู้ยัง : งาช้างผิดกฎหมายที่รัฐยึดได้ไปอยู่ที่ไหนบ้าง?

ทีมข่าว TCIJ : 26 พ.ย. 2558 | อ่านแล้ว 1757 ครั้ง

ทส.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดการและการใช้ประโยชน์งาช้างของกลางของประเทศไทย เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดการและการใช้ประโยชน์งาช้างของกลาง และพิจารณาคัดเลือกงาช้างของกลางเพื่อการใช้ประโยชน์และเพื่อทำลาย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมและพิจารณากำหนดแนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์งาช้างของกลางที่คดีสิ้นสุดและตกเป็นของแผ่นดิน โดยการบดทำลายและการเผา ที่คดีสิ้นสุดและตกเป็นของแผ่นดิน ดังนี้ 1) ส่งมอบงาช้างให้ส่วนราชการ สถาบันการศึกษานำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา จำนวน 538.44 กิโลกรัม 2) เก็บรักษางาช้างเอเชียที่คดีสิ้นสุดและตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 16.20 กิโลกรัม ไว้ที่กรมอุทยานแห่งชาติ และ 3) ทำลายงาช้างของกลางที่คดีสิ้นสุดและตกเป็นของแผ่นดินที่เก็บรักษาไว้ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมศุลกากร รวมจำนวน 2,114.27 กิโลกรัม โดยวิธีการบดทำลายและเผา

โดยการส่งมอบงาช้างของกลางให้หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และการทำลายงาช้างของกลางดำเนินการแล้วในพิธีทำลายงาช้างของกลาง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้งาช้างของกลางที่คดียังไม่สิ้นสุด รวมจำนวน 15,245.01 กิโลกรัม ให้เก็บรักษาไว้ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ จำนวน 3,818.19 กิโลกรัม และกรมศุลกากร จำนวน 11,426.82 กิโลกรัม สำหรับการจัดการงาช้างของกลางที่คดีสิ้นสุดและตกเป็นของแผ่นดินเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ที่กำหนดให้คัดเลือกงาช้างที่คดีสิ้นสุดและตกเป็นของแผ่นดินนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และส่วนที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้เพื่อการศึกษาให้ทำลาย เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการต่อต้านการค้าและแก้ไขปัญหาการลักลอบค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย

 

ที่มาข้อมูล : มติคณะรัฐมนตรี
ที่มาภาพประกอบ : 
wcsthailand.org

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: