ยกเลิกแล้ว 'ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556'

26 พ.ย. 2558 | อ่านแล้ว 785 ครั้ง


	ยกเลิกแล้ว 'ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556'

การประชุม ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่ผ่านมา มีมติเรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 

26 พ.ย. 2558 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมานั้นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 พ.ศ. .... ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ 

อนึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 โดยมีสาระสำคัญคือเพื่อให้การดําเนินการตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นกลไกสําคัญที่จะดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และมีหน่วยงานเดียวในการบูรณาการการพัฒนาระบบเศรษฐกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศทั้งระบบเพื่อประสานการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อันจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

อ่าน 'ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556' ฉบับเต็มได้ที่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/013/1.PDF

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ