กรมทรัพยากรน้ำวอนช่วยกันประหยัดน้ำอย่างน้อยวันละ 1 ลิตร

22 ก.ค. 2558 | อ่านแล้ว 855 ครั้ง


	กรมทรัพยากรน้ำวอนช่วยกันประหยัดน้ำอย่างน้อยวันละ 1 ลิตร

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำขอให้คนไทยช่วยกันประหยัดน้ำอย่างน้อยวันละ 1 ลิตร เพื่อเก็บน้ำต้นทุนไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต

22 ก.ค. 2558 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่านายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยเมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่ผ่านมาว่าน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากต้องใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค จากการประสบปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำที่เริ่มรุนแรงขึ้นทุกปี จึงถึงเวลาที่ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำ หลังจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นจนมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และฝนไม่ตกตรงตามฤดูกาล ด้วยการใช้น้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีการใช้น้ำต่อวัน 4-5 ล้านลูกบาศ์กเมตร ซึ่งภาคธุรกิจ ภาคราชการ และผู้ประกอบการได้ใช้น้ำสูงสุด ส่วนภาคครัวเรือนใช้น้ำร้อยละ 49 ขณะที่คนไทยโดยเฉลี่ยใช้น้ำ 200-250 ลิตรต่อวันต่อคน หากสามารถช่วยกันลดปริมาณการใช้น้ำลงต่อคนได้วันละ 1 ลิตร จะช่วยลดการใช้น้ำลงได้ทั่วประเทศถึง 60 ล้านลิตรต่อวัน เพื่อใช้เป็นน้ำต้นทุนใช้ประโยชน์ในอนาคตได้

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวด้วยว่า ภาคการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ต้องหามาตรการประหยัดและลดการใช้น้ำต่อวันลงให้ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขณะที่ภาคเกษตรกรรมต้องให้ความร่วมมือในการงดปลูกข้าวนาปรัง เลื่อนปลูกข้าวนาปีของปีนี้ และปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนพืชที่ใช้น้ำมาก ตามที่รัฐบาลได้ขอร้องและขอความร่วมมือ เพื่อช่วยกระจายน้ำให้กับทุกคนอย่างทั่วถึงป้องกันการแย่งชิงน้ำเกิดขึ้น

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: