มหาดไทยชี้ห้องประชุมส่วนราชการห้ามจัดเลี้ยงดื่มเหล้า

21 ก.ย. 2558 | อ่านแล้ว 1454 ครั้ง


	มหาดไทยชี้ห้องประชุมส่วนราชการห้ามจัดเลี้ยงดื่มเหล้า

เผยคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายมหาดไทย ลงความเห็นแล้ว "ห้องประชุมของส่วนราชการ ก็ห้ามจัดเลี้ยงดื่มเหล้า" (ที่มาภาพประกอบ: donjung.com)

21 ก.ย. 2558 เว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น รายงานว่าเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วมีความเห็นโดยสรุปว่า เมื่อนายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 31(7) โดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวกำหนดห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่อยู่ในกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการนอกเหนือจากสถานที่ราชการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 31(3) โดยมีเจตนารมณ์ขยายขอบเขตเพิ่มเติม 

 

อนึ่ง เว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น ยังระบุว่าเรื่องเดิมนั้นตามที่มีหนังสือกรมการปกครอง แจ้งการพิจารณาคำว่า "สถานที่ราชการ" ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯ มิได้มีนิยามความหมายไว้ จึงต้องเทียบเคียงกับแนวคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ตีความไว้ว่า "สถานที่ราชการต้องเป็นสถานที่ซึ่งใช้ปฏิบัติราชการโดยตรง หาได้หมายรวมถึงบริเวณของสถานที่ราชการนั้นด้วย"

แต่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานท้องถิ่นมีไว้สำหรับประชุม หรือ จัดกิจกรรมต่างๆ มิได้มีไว้ใช้ในการปฏิบัติงานของราชการโดยตรง จึงไม่เป็นสถานที่ราชการ ดังนั้นการจัดงานแล้วมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าว จึงไม่เข้าข่ายตามความหมายของพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นั้น

เนื่องจากตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯ ยังไม่ได้กำหนดคำนิยาม "สถานที่ราชการ" ไว้ จึงทำให้การตีความตามหนังสือที่อ้างถึงไม่ถูกต้อง

ดังนั้นเพื่อความรอบคอบและถูกต้อง จึงยกเลิกหนังสือตีความจัดเลี้ยงดื่มเหล้าที่ห้องประชุม (ของหน่วยงานราชการ) ไม่เข้าข่ายผิด พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯ และจะหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้ได้ข้อยุติต่อไป

ดังนั้น เมื่อห้องประชุมของส่วนราชการเป็นอาคารที่อยู่ในกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของทางราชการ จึงอยู่ในความหมายของพื้นที่ที่อยู่ในกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการตามข้อ 2(1) ของประกาศดังกล่าว  

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ