ประวัติการก่อความรุนแรงด้วยอาวุธในชายแดนใต้

รวิวรรณ รักถิ่นกำเนิด : 20 ธ.ค. 2558 | อ่านแล้ว 599 ครั้ง


ในปัจจุบันประชาชนราวร้อยละ 80 ของภูมิภาคนี้ ซึ่งรวมถึงจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และบางส่วนของสงขลา เป็นชาวมุสลิมเชื้อสายมลายู ซึ่งพูดภาษามลายูถิ่นมากกว่าภาษาไทย และมีชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และศาสนาที่แตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยซึ่งนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท

กลุ่มต่อต้านติดอาวุธในภาคใต้ของไทย 

เรียบเรียงข้อมูลจากรายงานวิจัยเรื่อง “ภาคใต้ของประเทศไทย การนำเข้าร่วมและการใช้เด็กโดยกลุ่มติดอาวุธ” โดย ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ