สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ หนุนสิทธิชุมชนจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

20 พ.ค. 2558 | อ่านแล้ว 993 ครั้ง


	สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ หนุนสิทธิชุมชนจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ เข้ายื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ในรูปแบบโฉนดชุมชน และ และขอค้านร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ที่บิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชน (ที่มาภาพ: สวท.เชียงใหม่)

20 พ.ค. 2558 สวท.เชียงใหม่ รายงานว่าที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา สมาชิกสหพันธ์เกษตรภาคเหนือ จำนวน 200 คน นำโดยมีนายดิเรก กองเงิน เป็นแกนนำเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และ และขอค้านร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน โดยมีเนื้อความดังนี้ ในการกำหนดเขตที่ดินของรัฐช่วยรักษาที่ดินของรัฐ แต่ขณะเดียวกันได้สร้างปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาท เกี่ยวกับที่ดินระหว่างราษฎรกับหน่วยงานรัฐเช่นเดียวกัน จากการกำหนดเขตที่ดินของรัฐหรือเขตพื้นที่อนุรักษ์ ที่ขาดความชัดเจน และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดกรณีพิพาทจากการประกาศเขตที่ดินของรัฐทับซ้อนกับพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชุมชน แม้ว่าการแก้ไขปัญหาที่ดินของประเทศจะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่าปัญหาการไร้ที่ดินทำกินไม่เพียงพอเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรและคนยากจน สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ จึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือต้องนำหลักสิทธิชุมชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยรับรองสิทธิของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ ในที่ดินของรัฐในรูปแบบกรรมสิทธิ์ร่วม เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่ม ลดปัญหาการขัดแย้งในกรณีที่รัฐมีปัญหากับชุมชนและต้องมีการแก้ไขการกระจุกตัวของที่ดิน ด้วยการส่งเสริมการกระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงที่ดินทำกินของเกษตรโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ในการประชุมพิจารณากฎหมายของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

ที่จะมีขึ้นในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 จะเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ โดยสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและเครือข่ายประชาชน จะร่วมกัน จับตาการพิจารณากฎหมายสำคัญ โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบโฉนดชุมชน และร่างพระราชบัญญัติสถาบันธนาคารที่ดิน รวมทั้งคัดค้านการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน ที่กำลังยื่นพิจารณา ซึ่งร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ดังกล่าวเป็นร่างที่ บิดเบือนหลักการ และเจตนารมณ์เดิมของภาคประชาชนที่ได้ยื่นเสนอในอดีต

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: