ครม.อนุมัติขึ้นเงินเดือนทหารพราน 269 ล้าน ไฟเขียวงบอีก 1,033 ล้านให้ ทบ.จัดหายุทโธปกรณ์ 

17 ก.ย. 2558 | อ่านแล้ว 1154 ครั้ง


	ครม.อนุมัติขึ้นเงินเดือนทหารพราน 269 ล้าน ไฟเขียวงบอีก 1,033 ล้านให้ ทบ.จัดหายุทโธปกรณ์ 

ครม.อนุมัติเงิน 269 ล้านบาทขึ้นเงินเดือนและเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้อาสาสมัครทหารพราน และอนุมัติหลักการ 1,033,588,850 บาท ให้กับกองทัพบกจากที่ขอมา 1,284,749,680 บาท เพื่อจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพบกที่ใช้ในภารกิจช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ (ที่มาภาพประกอบ: rrd.co.th)

17 ก.ย. 2558 เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ก.ย. ที่ผ่านมาพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เสนอวาระให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเงินเดือนเพิ่ม 1 ขั้น หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือน ให้กับอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 23,500 นาย ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และเห็นชอบการปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของอาสาสมัครทหารพราน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับเงินเดือนเพิ่ม 1 ขั้น และการปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ใช้งบประมาณจำนวน 269,095,050 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมโดยกองทัพบกและกองทัพเรือพิจารณาค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่มีเงินเหลือจ่ายมาเป็นค่าใช้จ่าย

โดยระบุว่า "เรื่องดังกล่าว ครม.ให้ความเห็นชอบเพื่อให้อาสาสมัครทหารพรานซึ่งเป็นกำลังพลชั้นผู้น้อยให้มีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่ปรับสูงขึ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวส่วนอื่นๆ ที่ครม.เคยมีมติปรับเงินเดือนเพิ่ม 1 ขั้น หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงอาสาสมัครทหารพราน" 

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังได้อนุมัติในหลักการตามที่พลเอกประวิตร เสนออีกหนึ่งวาระ คืออนุมัติในหลักการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 1,033,588,850 บาท ให้กับกองทัพบก จากที่กองทัพบกขอมาจำนวน 1,284,749,680 บาท เพื่อจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพบกที่ใช้ในภารกิจช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในภาพรวม เว้นการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยแบ่งเป็นจัดหายุทโธปกรณ์สนับสนุนหน่วยกรมทหารช่าง กรมการขนส่งทหารบกและ กรมการสัตว์ทหารบก

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ